Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Ātrākas, vienkāršākas un pieejamākas atlases procedūras

man on the laptop

Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) pārveides procesa ietvaros tiek pielāgotas arī pašreizējās atlases procedūras. Lai tās padarītu pieejamākas, EPSO starpiestāžu valde 31. janvārī nolēma atteikties no mutiskajiem pārbaudījumiem EPSO konkursos.

Konkursos lielāka uzmanība tiks pievērsta kandidātu kvalifikācijai un rakstveida pārbaudījumiem, kuri noritēs vienā pārbaudījumu sesijā. Visi pārbaudījumi notiks tiešsaistē un tiks uzraudzīti attālināti. Lai pēc iespējas labāk izprastu jauno testēšanas vidi, aicinām izlasīt mūsu sagatavoto informāciju un norādījumus par attālināti uzraudzītiem testiem.

Pilnīga pāreja uz rakstiskiem pārbaudījumiem ļaus arī saīsināt konkursu procedūru – turpmāk tā nepārsniegs sešus mēnešus.

Atlases komisija apkopo konkursa rezultātus un izveido rezerves sarakstu, kurā iekļauti sekmīgo kandidātu vārdi. Pēc tam šis saraksts ir pieejams iestādēm, kuras meklē darbiniekus.

Pirmais konkurss jaunā konkursa modeļa ietvaros tika publicēts 2023. gada 22. jūnijā (ekonomikas jomā). Jaunākā informācija regulāri tiek publicēta EPSO tīmekļvietnē: Gaidāmās atlases procedūras | Karjera ES iestādēs (europa.eu). Šajā lapā varat arī abonēt jaunumus.
 

Galvenais jauninājums

Vērtēšanas centrs un visi ar to saistītie mutiskie pārbaudījumi, kas tika ieviesti 2010. gadā, vairs netiks izmantoti.

Tomēr kandidātu vispārīgās kompetences joprojām tiks izvērtētas intervijās, ko rīkos attiecīgās ES iestādes, kuras meklē darbiniekus. Lēmums par to, kuru no kandidātiem pieņemt darbā, ir iestāžu ziņā.
 

Galvenie ieguvumi

Raitāka konkursa norise. Mērķis ir pabeigt atklātos konkursus laikposmā, kas nepārsniedz 6 mēnešus (no publicēšanas brīža līdz rezerves saraksta izveidei).

Efektivitāte. Visi testi notiks tiešsaistē vienā pārbaudījumu sesijā, un katram kandidātam tas aizņems tikai vienu dienu.

Mūsdienīgums. Testēšana tiešsaistē ir ātrāka un elastīgāka, tā ir saskaņā ar mūsdienu digitalizēto pasauli, zaļāka un pieejamāka lielākajai daļai kandidātu neatkarīgi no viņu atrašanās vietas.

Caurspīdīgums. Lai kandidātiem nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, EPSO pirms konkursa tiešsaistē publicēs avotus, ko izmanto, lai sagatavotu zināšanu pārbaudi par ES (vispārēja profila konkursos).

Kvalitāte. Jaunais EPSO konkursa modelis nodrošina, ka sekmīgajiem kandidātiem ir apmierinošas kognitīvās spējas un viņi ir vieni no labākajiem, ņemot vērā ar konkrēto jomu saistītās zināšanas un rakstiskās saziņas / dokumentu izstrādes prasmes. Viņiem ir atbilstošs diploms un/vai darba pieredze.

Skaidras kompetences. Ir spēkā EPSO 2022. gada aprīlī pieņemtais vispārējo kompetenču satvars.

Daudzveidība. Ieviešot ātrākas, vienkāršākas un pieejamākas atlases procedūras, EPSO vēlas arī panākt, ka konkursos piedalās pēc iespējas plašāks kandidātu loks.
 

 

Jaunā modeļa struktūra

Teksta loģiskās analīzes, matemātisko iemaņu un abstraktās domāšanas testi

Testi, ar kuru palīdzību tiek novērtēta kandidātu spēja loģiski analizēt tekstu, matemātiskās iemaņas un abstraktā domāšana, joprojām būs daļa no atlases procedūras. Rezultāti parasti netiks kārtoti rangu tabulā, būs tikai jāiegūst minimālais punktu skaits. Katrai no trim prasmēm piešķirtais svars var atšķirties atkarībā no izvēlētā profila. 

Zināšanu pārbaude par ES vispārēja profila konkursos
Daudzizvēļu tests attiecīgajā jomā speciālistu konkursos

Pārbaudot zināšanas par ES, galvenā uzmanība tiks pievērsta būtiskiem jautājumiem par ES darbību, rīcībpolitiku un procedūrām.

Kandidātiem būs iespēja tiešsaistē iepazīties ar šā testa izveidē izmantotajiem avotiem. Līdz ar to tas būs pieejamāks arī cilvēkiem, kuri nekad nav studējuši ES jautājumus universitātē vai strādājuši šajā jomā. Šā testa izveidē izmantotos avotus publicēs vienlaikus ar paziņojumu par konkursu.

Speciālistu konkursos materiālus, kas izmantoti attiecīgās jomas daudzizvēļu testu sagatavošanā, EPSO nepublicēs.

Problēmsituācijas analīze

Problēmsituācijas analīze, kas ļauj novērtēt kandidātu rakstiskās komunikācijas prasmes (t. i., dokumentu sagatavošanas prasmes), arvien ir konkursu neatņemama sastāvdaļa.

Digitālo prasmju tests

Dažos konkursos, piemēram, AD5 vispārēja profila konkursā, atbilstoši ES iestāžu vajadzībām varētu ieviest digitālo prasmju pārbaudi.
 

Konkursa galvenie posmi

  • Paziņojuma par konkursu publicēšana
  • Kandidāta pašnovērtējums par atbilstību kritērijiem, ko veic, izmantojot pieredzes novērtēšanas apsekojuma instrumentu (EASI)*, un secīga pieteikuma iesniegšana
  • Loģiskās domāšanas pārbaudījums (ir izturēts / nav izturēts)
  • Zināšanu pārbaude par ES vispārēja profila konkursos vai attiecīgās jomas daudzizvēļu tests speciālistu konkursos (rezultāti tiks kārtoti rangu tabulā)
  • Digitālo prasmju tests (attiecīgā gadījumā)
  • Problēmsituācijas analīze (kandidātu rakstisko prasmju novērtējums), kas tiks vērtēta tikai attiecībā uz tiem kandidātiem, kuri ieguvuši vislabākos rezultātus zināšanu pārbaudē par ES vai attiecīgās jomas daudzizvēļu testā
  • Atbilstības pārbaudes attiecīgajā posmā (galīgā pārbaude pirms kandidāta iekļaušanas rezerves sarakstā; otrās valodas pārbaude, ja nepieciešams)
  • Rezerves saraksts (sekmīgo kandidātu datubāze, ko EPSO publicē katra konkursa noslēgumā un ko ES iestādes izmanto, lai pieņemtu darbā darbiniekus atbilstīgi iestādes konkrētajām vajadzībām)
  • Pārskatīšanas pieprasījumi vienotajā kontaktpunktā – ja kandidāts uzskata, ka ir pieļauta būtiska kļūda vai konkurences procedūras noteikumu pārkāpums, kas var ietekmēt atlases procesa rezultātus, viņš var pieprasīt pārskatīt lēmumu, ar kuru noteikti testu rezultāti. Šo pieprasījumu var iesniegt tikai vienu reizi un saskaņā ar konkursa paziņojumā izklāstītajām procedūrām.

* EASI ir rīks, kuru ieinteresētie kandidāti var izmantot, lai novērtētu, cik liela ir varbūtība, ka viņi, pamatojoties uz viņu kvalifikāciju un profesionālo pieredzi, tiks pielaisti konkursam, proti, atzīti par atbilstīgiem paziņojumā par konkursu izklāstītajām prasībām. Ar šo rīku iegūtos rezultātus darīs zināmus tikai pašiem kandidātiem, un tos nedarīs zināmus nevienam atlases komisijas loceklim.