Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Kaip galiu suteikti leidimą savo valstybės narės valdžios institucijoms siūlyti man pagalbą pasirengti atrankai ir įdarbinimo procesui?

Question categories:

EPSO konkursuose dalyvaujantys kandidatai gali pasirinkti, kad jų kontaktiniai duomenys būtų atskleisti jų valstybės narės nacionalinėms valdžios institucijoms, kad šios institucijos galėtų su jais susisiekti ir pasiūlyti paramą ir pagalbą atrankos ir įdarbinimo procese (pvz., mokymus, informacinius susitikimus, leidinius ir kt.).

Kandidatai, pateikdami paraišką dalyvauti konkurse, išreiškia šį pageidavimą, nurodydami savo sutikimą arba nesutikimą atitinkamoje elektroninės paraiškos formos dalyje. Šis sutikimas arba nesutikimas galioja tik konkursui, dėl kurio jis buvo pareikštas, todėl jį reikia nurodyti kiekvieną kartą pateikiant naują paraišką.

Atsakydami „Taip“ į atitinkamą paraiškos formos klausimą, suteikiate aiškų sutikimą EPSO perduoti Jūsų vardą ir pavardę, e. pašto adresą ir konkurso, kuriame dalyvauti teikiate paraišką, numerį ES valstybės narės, kurios pilietis esate, nacionalinėms institucijoms. Šių duomenų perdavimo tikslas – leisti Jūsų šalies valdžios institucijoms su Jumis susisiekti, kad Jums būtų pasiūlyta pagalba atrankos ir įdarbinimo procese, susijusiame su konkursu, dėl kurio teikiate paraišką.

Jūsų asmens duomenų perdavimas Jūsų šalies valdžios institucijoms reglamentuojamas 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB, ypač jo 7 ir 9 straipsniais.

Atsakydami „Taip“ į atitinkamą paraiškos formos klausimą taip pat aiškiai sutinkate, kad ES valstybės narės, kurios pilietis esate, nacionalinės valdžios institucijos tvarkytų minėtus asmens duomenis, kad galėtų pasiūlyti Jums pagalbą atrankos ir įdarbinimo procese, susijusiame su konkursu, dėl kurio teikiate paraišką. Jūsų šalies valdžios institucijoms leidžiama tvarkyti Jūsų duomenis tol, kol esate atitinkamo konkurso dalyvis arba kol baigs galioti konkurso rezervo sąrašas, jei į jį bus įtraukta Jūsų pavardė, arba tol, kol atšauksite savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.

Jūsų šalies valdžios institucijų atliekamas Jūsų asmens duomenų tvarkymas reglamentuojamas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą, pateikdamas atitinkamą rašytinį prašymąsavo valstybei narei. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad jei nusprendėte atšaukti savo sutikimą po to, kai Jūsų duomenis EPSO jau perdavė Jūsų valstybei narei, Jūsų šalies valdžios institucijos negalės tik toliau tvarkyti Jūsų duomenų, tačiau tai neturės poveikio Jūsų sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto prieš atšaukiant Jūsų sutikimą, teisėtumui.

Jūsų sutikimas, kad EPSO perduotų Jūsų asmens duomenis Jūsų šalies valdžios institucijoms, nereiškia, kad privalote priimti pagalbos pasiūlymus, kuriuos šios institucijos gali jums pateikti.

Jūsų sutikimas, kad EPSO perduotų Jūsų asmens duomenis Jūsų šalies valdžios institucijoms, nereiškia, kad šios institucijos privalo su jumis susisiekti arba teikti pagalbą; ES valstybė narė, kurios pilietis esate, veikia visiškai savo nuožiūra.