Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

ES institucijų darbuotojų kategorijos

Picture showing an older woman shaking the hand of a younger man

ES siūlo įvairių kategorijų darbuotojų darbo vietų: nuolatinių pareigūnų, sutartininkų ir laikinųjų darbuotojų, deleguotųjų nacionalinių ekspertų, stažuotojų ir kt. 

Spustelėkite toliau pateikiamas korteles, kad sužinotumėte daugiau apie kiekvienos kategorijos darbuotojų darbą

Daugiau sužinoti apie kiekvienos kategorijos darbuotojų atrankos procedūras galite skyriuje „Kaip teikti paraišką“

Atlikite mūsų pavyzdinius testus, kad pasitikrintumėte, kokius įgūdžius jau turite, o kokius kitus reikia tobulinti, kad laimėtumėte konkursą. 

Taip pat galite daugiau sužinoti apie darbuotojų pareigybes ES institucijose ir dabartines darbo galimybes.

Nuolatiniai darbuotojai yra neribotam laikui skiriami ES viešosios tarnybos darbuotojai. Jie sudaro darbuotojų branduolį.

Nuolatinių ES pareigūnų kategorijos yra trys: administratoriai (AD), padėjėjai (AST) ir sekretoriai arba raštinės darbuotojai (AST/SC).

Administratoriai

Administratoriai dirba įvairiose srityse: teisingumo, teisės, finansų, aplinkos ir klimato kaitos, užsienio reikalų, žemės ūkio, ekonomikos, IT, komunikacijos, žmogiškųjų išteklių, mokslo, vertimo raštu ir žodžiu ir kt. 

Jų pareigos, be kita ko, yra politikos ir teisės aktų rengimas, analizė ir konsultavimas, reguliavimo užduočių vykdymas, dalyvavimas tarptautinėse derybose, ryšių palaikymas su suinteresuotaisiais subjektais ir partneriais, bendravimas su piliečiais, ES teisės aktų peržiūra ir vertimas raštu. 

Administratorių pareigybinės kategorijos yra nuo AD 5 iki AD 16. AD 5 kategorija yra pradinio lygio kategorija, suteikiama universitetų absolventams. AD 15 ir AD 16 kategorijos skirtos generaliniams direktoriams. 

Kandidatai gali būti atrenkami ir įdarbinami ir labiau specializuotiems aukštesnio lygio AD 6 arba AD 7 profiliams. Tokiu atveju kandidatams reikėtų turėti atitinkamą kelerių metų išsilavinimą, o daugumai profilių reikės ir darbo patirties. 

Reikalaujama, kad vidurinės grandies vadovai turėtų AD 9–AD 12 kategorijas. Norint būti atrinktiems ir įdarbintiems eiti šių aukštesnių kategorijų pareigas privaloma ankstesnė vadovavimo patirtis.

Padėjėjai

Padėjėjai paprastai atlieka vykdomąsias arba technines užduotis: teikia paramą įvairiose srityse, tokiose kaip finansai, komunikacija, administravimas, moksliniai tyrimai, IT arba politikos įgyvendinimas – ir tai tik keli pavyzdžiai. 

Padėjėjų pareigybinės kategorijos yra nuo AST 1 iki AST 11, naujiems darbuotojams paprastai suteikiamos AST 1 arba AST 3 kategorijos. 

Sekretoriai arba raštinės darbuotojai – pagalbiniai darbuotojai
 
Sekretoriai arba raštinės darbuotojai paprastai atlieka biuro valdymo užduotis ir teikia administravimo bei techninę pagalbą. Jų pareigos yra baigti rengti dokumentus ir bylas, padėti vykdyti skyriaus arba departamento veiklą (susitikimai, oficialios kelionės, darbotvarkės), rinkti ir platinti informaciją (atnaujinti duomenų bazes, bylas), atlikti fizines užduotis ir kt.

Sekretorių arba raštinės darbuotojų pareigybinės kategorijos yra nuo AST/SC 1 iki AST/SC 6. Naujiems darbuotojams paprastai suteikiama AST/SC 1 arba AST/SC 2 kategorija. 

 

Daugiau informacijos rasite šioje darbo užmokesčio lentelėje.

Sužinokite daugiau apie nuolatinių darbuotojų atrankos procedūras ir dabartines darbo galimybes.

ES institucijose galima dirbti ir pagal terminuotas darbo sutartis. 

Sutartininkai atlieka tam tikras fizines arba administracines užduotis ir gali pagelbėti specifinėse srityse, kuriose trūksta pareigūnų. 

Sutartininkai įdarbinami dviem skirtingais būdais: per CAST nuolatinės atrankos procedūrą arba ad hoc atrankos procedūrą

Pirmos rūšies atrankos atveju žodis „CAST“ – tai angliško pavadinimo „Contract Agents Selection Tool“ („Sutartininkų atrankos priemonė“) santrumpa, o „nuolatinė“ reiškia, kad nėra paraiškų teikimo termino.

CAST nuolatinė atranka taikoma įvairiems darbo profiliams: pagal šią atrankos procedūrą kandidatai teikia paraiškas dėl profilio, o ne dėl konkrečios darbo vietos.

ES institucijos, įstaigos ir agentūros taip pat gali įdarbinti sutartininkus konkrečioms darbo vietoms užimti paskelbusios apie ad hoc sutartininkų darbo vietas. Šiuo atveju dėl kiekvienos laisvos darbo vietos nustatomas paraiškų teikimo terminas

Kai prireikia sutartininkų, gali būti skelbiami įvairių profilių ad hoc darbo vietų konkursai, pavyzdžiui, svetainių administratorių, politikos pareigūnų, lingvistų, projektų koordinatorių, saugumo pareigūnų, mokslų inžinerijos srities valdytojų, vairuotojų, komunikacijos specialistų, mokslininkų ir daug kitų. 

Daugiau informacijos apie paraiškų teikimo procedūras ir per CAST nuolatinę atranką, ir per ad hoc sutartininkų atranką rasite puslapyje Kaip teikti paraišką.

Ir per CAST nuolatinę atranką, ir ad hoc atvejais kandidatams, kuriems pavyko įsidarbinti pagal tokią darbo sutartį, bus nustatytas fiksuotas įdarbinimo laikotarpis. Kai kuriose ES įstaigose ir agentūrose darbo sutartys gali būti pratęstos neribotam laikui.

Visos sutartininkų pareigos yra suskirstytos į keturias grupes (lygmenis):
I – fizinis darbas ir pagalbinės administracinės užduotys (FGI);
II – kanceliarinės arba sekretorių užduotys, biuro valdymo ir kitos lygiavertės užduotys (FGII);
III – vykdomosios užduotys, dokumentų projektų rengimo, apskaitos ir kitos lygiavertės techninės užduotys (FGIII);
IV – administracinės, patariamosios, kalbos ir kitos lygiavertės techninės užduotys (FGIV).

Daugiau informacijos rasite šioje darbo užmokesčio lentelėje.

Sužinokite apie dabartines sutartininkų darbo galimybes.

Laikinieji darbuotojai priimami į ES institucijų ir agentūrų laisvas darbo vietas nustatytam laikotarpiui, kuris gali trukti nuo kelių mėnesių iki kelerių metų. 

Jų gali būti prašoma, be kita ko, atlikti reguliavimo, teisines, mokslines arba su finansais susijusias paramos užduotis,  politikos ir duomenų analizę, vykdyti IT, administracines, mokslinių tyrimų, komunikacijos ir programavimo pareigas.

Laikinieji darbuotojai eina įvairios kvalifikacijos ir specializacijos reikalaujančias pareigas – nuo padėjėjų iki aukštesnio lygmens administratorių. 

Administratorių pareigoms skiriamų laikinųjų darbuotojų atveju įdarbinant paskiriama eiti pradinio lygio AD 5, AD 6 arba aukštesnio lygio pareigas. Taip pat ir padėjėjų atveju, įdarbinant skiriama į AST 1 – AST 3 lygio pareigas, o labiau specializuotų darbuotojų atveju jos gali būti aukštesnės.

Daugiau informacijos rasite šioje darbo užmokesčio lentelėje.

Sužinokite daugiau apie atrankos procedūras ir dabartines galimybes tapti laikinaisiais darbuotojais.

Pagal ES stažuočių programas neseniai studijas baigusiems absolventams suteikiama galimybė tobulinti profesinius įgūdžius, plėsti savo tinklą ir gilinti žinias apie ES.

Stažuotės (arba mokomoji praktika) suteikia puikią galimybę susipažinti su ES viešosios tarnybos darbu ir gali būti įvairių sričių: teisės, žmogiškųjų išteklių, aplinkos, komunikacijos, finansų, duomenų apsaugos, mokslinių tyrimų, užsienio politikos, intelektinės nuosavybės ir daug kitų. 

Europos Parlamente, Europos Komisijoje, ES Taryboje, Europos Audito Rūmuose ir ES agentūrose rengiamos stažuotės paprastai trunka penkis mėnesius

Stažuotę atlikti norintys asmenys turi turėti universitetinį išsilavinimą. Stažuotojai atlieka panašias užduotis kaip žemesnio lygmens administratoriai.

Dauguma stažuočių mokamos, stažuotojai paprastai gauna apie 1 200 eurų per mėnesį.

Daugiau informacijos apie tai, kaip teikti paraišką, pateikiama mūsų stažuočių puslapyje

Taip pat skaitykite apie Darbo ES institucijose ambasadorių programą, skirtą studentams, norintiems propaguoti darbą ES institucijose savo universitetų miesteliuose.

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai (DNE) yra kvalifikuoti ES valstybių narių valstybės tarnautojai, kurie nustatytą laikotarpį dirba ES institucijoje arba agentūroje. 

ES institucijos ir agentūros juos įdarbina tuomet, kai joms prireikia išskirtinių DNE turimų įgūdžių. Tai gali būti, pavyzdžiui, techninio pobūdžio kompetencija, saugumo, teisės, finansų, IT, komunikacijos, sveikatos, maisto arba žmogiškųjų išteklių srities kompetencija.

Pasikeisti žiniomis naudinga visiems. Taip padedama plėtoti veiksmingo ir sklandaus ES ir jos valstybių narių darbo santykius. 

Pasibaigus delegavimo laikotarpiui, deleguotieji nacionaliniai ekspertai grįžta į savo šalių viešojo administravimo institucijas ir jose dalijasi ES institucijoje arba agentūroje įgyta patirtimi.

Skaitykite daugiau apie atrankos procedūras ir dabartines deleguotųjų nacionalinių ekspertų darbo galimybes.

Yra ir kitų darbuotojų kategorijų, pavyzdžiui:
• trumpalaikiai darbuotojai, 
• ES ekspertai,
• Europos parlamento narių padėjėjai,
• laisvai samdomi kalbų specialistai,
• už techninę priežiūrą atsakingi darbuotojai ir valgyklų darbuotojai.

Daugiau apie šias darbuotojų kategorijas ir paraiškų teikimo tvarką galima sužinoti puslapyje „Kaip teikti paraišką“.