Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

PAZIŅOJUMS PAR KONFIDENCIALITĀTI - JŪSU PERSONDATU AIZSARDZĪBA

Apstrādes darbība: saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu iesniegtu sūdzību un saskaņā ar šo noteikumu 90. panta 1. punktu iesniegtu lūgumu izskatīšana.

Datu pārzinis: Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

Atsauce reģistrā: DPR-EC-01152.1

 

 1. Ievads

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir izskaidrots visu sniegto persondatu apstrādes pamatojums un tas, kādā veidā mēs tos vācam, apstrādājam un aizsargājam, kā šī informācija tiek izmantota un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu datiem (tiesības tiem piekļūt, tos labot, bloķēt u. c.).

Eiropas Savienības iestādes ir apņēmušās aizsargāt un ievērot jūsu privātumu. Tā kā šajā pakalpojumā tiek vākti un tālāk apstrādāti personas dati, ir piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK.

Šis paziņojums attiecas uz saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu iesniegtu sūdzību un saskaņā ar šo noteikumu 90. panta 1. punktu iesniegtu lūgumu izskatīšanu. Minētajos pantos norādīts šis:

 • 90. panta 1. punktā norādīts, ka jebkura persona, uz kuru attiecas šie Civildienesta noteikumi, var iesniegt iecēlējinstitūcijai / iestādei, kas ir pilnvarota noslēgt darba līgumus (AECE), lūgumu, lai tā pieņem ar konkrēto personu saistītu lēmumu;
 • 90. panta 2. punktā norādīts, ka ikviena persona, uz kuru attiecas šie Civildienesta noteikumi, var iesniegt iecēlējinstitūcijai / iestādei, kas ir pilnvarota noslēgt darba līgumus (AECE), sūdzību par jebkuru aktu, kas ir šai personai nelabvēlīgs.

Augstākminētajos gadījumos ievāktos persondatus apstrādā Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO).

 

 1. Kāpēc mēs apstrādājam jūsu persondatus?

Apstrādes nolūks: EPSO vāc un izmanto jūsu persondatus, lai apstrādātu jūsu lūgumu vai sūdzību, kas iesniegti saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 1. un 2. punktu. Jūsu persondatus neapstrādās nekādā veidā, kas neatbilst šiem mērķiem.

Apstrādes likumība: Regulas (ES) 2018/1725 5. panta a) punkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Savienības iestādei vai struktūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras) un b) punkts (iecēlējinstitūcijas / iestādes, kas ir pilnvarota noslēgt darba līgumus (AECE) pienākums atbildēt uz lūgumiem un sūdzībām atbilstīgi Civildienesta noteikumu 90. un 24. pantam, kā arī 22. panta c) punktam).

Apstrādes juridiskais pamats:

 • Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV 45, 14.6.1962., 1385. lpp.);
 • Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas un Eiropas Ombuda 2002. gada 25. jūlija Lēmums Nr. 2002/620/EK, kura rezultātā tika izveidots Eiropas Personāla atlases birojs;
 • Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas ģenerālsekretāru, Tiesas sekretāra, Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas ģenerālsekretāru un Eiropas ombuda pārstāvja 2002. gada 25. jūlija Lēmums 2002/621/EK par Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja uzbūvi un darbību.

 

 1. Kādus persondatus vācam un apstrādājam?

Tiek vākti un tālāk apstrādāti šādi persondati:

 • dati, ko sniedzis sūdzības vai lūguma iesniedzējs;
 • dati, ko sniegusi(ušas) iesaistītā(s) struktūrvienība(s), proti, jebkura struktūrvienība, kurai ir informācija, kas ir būtiska sūdzības vai lūguma analīzei;
 • EPSO datubāzēs glabātie dati.

Dažos gadījumos (atkarībā no sūdzības vai lūguma būtības) var apstrādāt medicīniskus datus.

 

 1. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus?

Datus, kas ir papīra formātā, glabā 15 gadus. Pēc tam tos pārvieto uz vēstures arhīviem pastāvīgai glabāšanai.

Datus, kas ir elektroniskā formātā, arī glabā 15 gadus.

Šādi uzglabāšanas periodi ir vajadzīgi, lai būtu iespējama salīdzināšana ar lietām, ko EPSO izskatījis agrāk, tādējādi nodrošinot Civildienesta noteikumu vienveidīgu piemērošanu.

 

 1. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus?

Visi elektroniskie persondati (e-pasta vēstules, dokumenti, augšupielādētas datu paketes utt.) tiek glabāti Eiropas Komisijas serveros, kuri ir jāizmanto saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Lai aizsargātu jūsu persondatus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi, ņemot vērā ar datu apstrādi un apstrādāto persondatu būtību saistīto risku, ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, to grozīšana vai neatļauta piekļuve datiem. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes ietvaros persondatiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt.

 

 1. Kam ir pieejami jūsu persondati, un kam tos izpauž?

Jūsu persondatiem var piekļūt pilnvaroti darbinieki, un tiek ievērots princips, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā nepieciešama darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu noteikumus par konfidencialitāti.

Jūsu datus, iespējams, saņems šādas personas:

 • EPSO juristi un vadītāji, kas iesaistīti lēmumu parakstīšanā — piekļuve veseliem dosjē;
 • atlases komisiju locekļi un EPSO darbinieki, kas nav juristi un vadītāji — tādā apmērā, kādā tas nepieciešams, lai sniegtu paskaidrojumus un informāciju, kas vajadzīga lūgumu / sūdzību izskatīšanai;
 • Komisijas Juridiskais dienests — ar to ir sistemātiski jākonsultējas par lēmumu projektiem, kas tiek gatavoti kā atbilde uz sūdzībām; piekļuve veseliem dosjē;
 • ES tiesas — ja notiek tiesāšanās: piekļuve veseliem dosjē;
 • OLAF, IDOC un Revīzijas palāta — pēc pieprasījuma un tikai tādā apmērā, kādā vajadzīgs oficiālai izmeklēšanai vai revīzijai;
 • Eiropas Ombuds — pēc pieprasījuma un tikai tādā apmērā, kādā vajadzīgs izmeklēšanai.

 

 1. Kādas ir jūsu tiesības, un kā tās izmantot?

Jums saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 17.–22. pantu ir tiesības piekļūt saviem datiem un tos labot, izdzēst, kā arī tiesības uz datu pārnesamību un tiesības ierobežot jūsu persondatu apstrādi. Savas tiesības varat īstenot, nosūtot e-pasta vēstuli EPSO (aizpildot saziņai paredzēto EPSO tīmekļa veidlapu) vai — domstarpību gadījumā — sazinoties ar datu aizsardzības speciālistu un, ja vajadzīgs, ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju). Attiecīgā kontaktinformācija ir norādīta zemāk 8. punktā.

 

 1. Kontaktinformācija

Ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini, aizpildot EPSO tīmekļa veidlapu.

Varat sazināties arī ar:

 

 1. Kur var atrast plašāku informāciju?

Komisijas datu aizsardzības inspektors publicē visu persondatu apstrādes darbību sarakstu. Šim reģistram varat piekļūt, sekojot šādai saitei: http://ec.europa.eu/dpo-register

Šī konkrētā apstrādes darbība datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ir iekļauta ar šādu atsauci: DPR-EC-01152.1.

 


[1] Regula (ES) 2018/1725 (OV L 295, 21.11.2018., 39.–98. lpp.).