Ugrás a tartalomra
Az Európai Bizottság logója

Hogyan tehetem lehetővé, hogy hazám illetékes hatóságai segítséget ajánljanak fel a kiválasztási, illetve felvételi eljárásra való felkészüléshez?

Lehetőség van arra, hogy az EPSO-versenyvizsgák pályázóinak elérhetőségi adatait továbbítsuk hazájuk nemzeti hatóságainak, hogy azok kapcsolatba léphessenek velük a kiválasztási és az esetleges felvételi eljárásban való sikeres részvételt segítő ajánlataikkal (képzések, tájékoztató rendezvények, kiadványok stb.).

A pályázók az elektronikus jelentkezési lapon jelölhetik be, hogy beelegyeznek-e vagy sem az adataik e célból történő továbbításába. Ez a beleegyezés csak az adott versenyvizsgára érvényes, ezért minden új jelentkezéskor ismételten nyilatkozni kell az adatok tagállami hatóságok részére történő továbbításáról.

Ha a jelentkezési lap erre vonatkozó kérdésére Ön „IGEN”-nel válaszol, egyértelmű hozzájárulását adja ahhoz, hogy az EPSO továbbítsa vezeték- és utónevét, e-mail-címét és az Ön által megpályázott versenyvizsga hivatkozási számát annak a tagállamnak az illetékes hatóságához, amelynek Ön az állampolgára. Ennek az adattovábbításnak az a célja, hogy lehetővé tegye a tagországoknak, hogy megkeressék a pályázókat ajánlataikkal, ha (képzésekkel, felkészítő előadásokkal, tájékoztató kiadványokkal stb.) elő kívánják segíteni saját állampolgáraik sikeres szereplését az adott kiválasztási, és azt követő esetleges felvételi eljárás során.

Az Ön személyes adatainak a nemzeti hatóságok részére történő továbbítására a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet, különösen annak 7. és 9. cikke alkalmazandó.

Ha a jelentkezési lap erre vonatkozó kérdésére Ön „IGEN”-nel válaszol, ahhoz is egyértelműen hozzájárul, hogy annak az uniós tagállamnak az illetékes hatóságai, amelynek Ön állampolgára, kezeljék az Ön fent említett személyes adatait abból a célból, hogy segítséget nyújtsanak Önnek a versenyvizsgához és az esetleges felvételi eljáráshoz. Az illetékes nemzeti hatóságok jogosultak az Ön adatait mindaddig kezelni, amíg Ön részt vesz a kérdéses eljárásban, illetve amíg a versenyvizsga tartaléklistája, melyen az Ön neve szerepel, érvényességét nem veszti, vagy amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását adatainak kezeléséhez.

Az Ön személyes adatainak a nemzeti hatóságok általi kezelésére a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó.

Hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja úgy, hogy erre vonatkozó írásbeli kérelmet nyújt besaját tagállamának. Mindazonáltal kérjük, vegye figyelembe a következőt: ha Ön úgy dönt, hogy visszavonja hozzájárulását, miután adatait az EPSO már továbbította az Ön tagállamának, ez csak a nemzeti hatóságok általi további adatkezelésre vonatkozik, a visszavonás előtt az Ön hozzájárulásával végzett korábbi adatkezelés jogszerűségét nem befolyásolja.

Az Ön hozzájárulása ahhoz, hogy az EPSO továbbítsa személyes adatait a nemzeti hatóságoknak, nem kötelezi Önt arra, hogy elfogadja a hatóságok segítségnyújtásra vonatkozó esetleges ajánlatait.

Az Ön hozzájárulása ahhoz, hogy az EPSO továbbítsa személyes adatait a nemzeti hatóságoknak, nem kötelezi a kérdéses hatóságokat arra, hogy kapcsolatba lépjenek Önnel, illetve segítségnyújtást kínáljanak Önnek. A tagállamok saját hatáskörükben döntenek arról, hogy kívánják-e segíteni az EPSO versenyvizsgáin részt vevő állampolgáraikat a kiválasztási és a felvételi eljárásra való felkészülésben.