Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Nopeampi ja kevyempi kilpailumalli

man on the laptop

EPSOn hallintoelin eli EU:n toimielinten välinen hallintoneuvosto päätti 31.1.2023 poistaa suulliset kokeet EPSOn valintamenettelyistä. Päätös tehtiin käytössä olleiden menettelyjen perusteellisen uudelleentarkastelun yhteydessä.

Kilpailuissa painotetaan enemmän hakijoiden muodollista pätevyyttä ja kirjallisia kokeita, jotka suoritetaan yhden koetilaisuuden aikana. Kaikki kokeet järjestetään verkossa etäyhteydellä valvottavina kokeina. Tutustu etäyhteydellä valvottavia kokeita koskeviin EPSOn ohjeisiin ja tiedotteisiin, joissa annetaan hakijoille etäkokeisiin liittyviä tietoja ja neuvoja.

Kun kilpailuvaiheessa käytetään vain kirjallisia kokeita, kilpailun kesto voi lyhentyä kuuteen kuukauteen tai jopa sen alle.

Kilpailun jälkeen valintalautakunta laatii varallaololuettelon, jossa on kaikkien kilpailun läpäisseiden hakijoiden nimet. Sen jälkeen toimielimet voivat rekrytoida tässä luettelossa olevia henkilöitä.

Ensimmäinen uuden kilpailumallin mukainen kilpailu julkaistiin 22. kesäkuuta 2023 taloustieteen alalla. Ajantasaiset tiedot julkaistaan EPSOn sivustolla: Tulevat valintamenettelyt | EU Careers (europa.eu), jossa voit tilata myös kilpailuja koskevat ilmoitukset.
 

Tärkein uutuus

Arviointikeskusvaiheesta ja siihen liittyvistä suullisista kokeista luovutaan kokonaan. Nämä kilpailuosiot ovat olleet käytössä vuodesta 2010 lähtien.

Hakijoiden yleisiä kompetensseja arvioidaan kuitenkin edelleen haastatteluissa, mutta vasta sen jälkeen, kun kilpailun läpäisseistä hakijoista on laadittu varallaololuettelot. Haastatteluista vastaavat työntekijöitä rekrytoivat EU:n toimielimet, jotka valitsevat itse, kenet hakijoista ne ottavat palvelukseensa.
 

Tärkeimmät hyödyt

Nopeus: tavoitteena on saada avoimet kilpailut päätökseen kuuden kuukauden kuluessa tai jopa lyhyemmässä ajassa (kilpailun julkaisemisesta varallaololuettelon laatimiseen).

Tehokkuus: kaikki kokeet suoritetaan verkossa yhden koetilaisuuden aikana, joten kunkin hakijan kokeisiin kuluu vain yksi päivä.

Ajanmukaisuus: Verkossa suoritettavat kokeet ovat nopeampia, joustavampia, digimaailman mukaisia ja ”vihreämpiä”. Ne ovat myös saavutettavampia valtaosalle hakijoista riippumatta siitä, missä he ovat.

Avoimuus: EPSO julkaisee etukäteen verkossa lähteet, joita on käytetty yleisvirkamieskilpailujen EU-tietoutta mittaavan kokeen laatimisessa, mikä tasapuolistaa hakijoiden osallistumisedellytyksiä.

Laatu: EPSOn uuden mallin mukaisen kilpailun läpäisseillä hakijoilla on riittävä kognitiivinen päättelykyky ja heidän alakohtaiset taitonsa sekä osaamisensa kirjallisessa viestinnässä ja tekstinlaadinnassa kuuluvat parhaimmistoon. Heillä on myös kilpailun alaan soveltuva tutkinto ja/tai työkokemus.

Selkeästi määritellyt kompetenssit: EPSOn huhtikuussa 2022 hyväksymä kompetenssikehys on edelleen voimassa.

Moninaisuus: nopeamman ja kevyemmän kilpailumallin avulla EPSO haluaa myös innostaa entistä monipuolisempaa hakijajoukkoa.
 

 

Uuden kilpailumallin päärakenne

Kielellistä, numeerista ja abstraktia päättelykykyä mittaavat kokeet

Kielellistä, numeerista ja abstraktia päättelykykyä mittaavat kokeet ovat edelleen osa valintamenettelyjä. Niiden tuloksia ei kuitenkaan useimmiten enää aseteta paremmuusjärjestykseen, vaan niistä on saatava vain vähimmäispistemäärä. Päättelykykyä mittaavien kokeiden osioiden painotus voi vaihdella sen mukaan, minkälaisesta työntekijäprofiilista on kyse. 

Yleisvirkamieskilpailujen EU-tietoutta mittaava koe
Erikoisalojen kilpailujen alakohtainen monivalintakoe

EU-tietoutta mittaavassa kokeessa painotetaan keskeisiä asiasisältöjä, ja kysymykset voivat koskea esimerkiksi EU:n toimintaa, politiikkoja ja menettelyjä.

Hakijoilla on mahdollisuus tutustua verkossa lähteisiin, joita on käytetty kokeen laatimisessa. Näin ollen kokeessa voivat menestyä myös ne, jotka eivät ole koskaan opiskelleet EU-asioita korkeakoulussa tai työskennelleet EU:hun liittyvillä aloilla. Kokeen laatimisessa käytetyt lähteet julkaistaan samanaikaisesti kilpailuilmoituksen kanssa.

EPSO ei julkaise erikoisalojen kilpailuissa käytettävään alakohtaiseen monivalintakokeeseen liittyvää lähdeaineistoa.

Case-tehtävä

Kaikkiin kilpailuihin sisältyy case-tehtävä, jolla arvioidaan hakijoiden kirjallisia viestintätaitoja (eli tekstinlaadintataitoja).

Digitaalisia taitoja mittaava koe

Joihinkin kilpailuihin, kuten AD 5 -yleisvirkamieskilpailuun, voi EU:n toimielinten tarpeiden mukaan sisältyä myös digitaalisia taitoja mittaava koe.
 

Kilpailun päävaiheet

  • Kilpailuilmoituksen julkaiseminen
  • Osallistumisedellytysten täyttymisen itsearviointi EASI-välineen* (Experience Assessment Survey Instrument) avulla, jonka jälkeen hakemuksen lähettäminen
  • Päättelykykyä mittaavat kokeet – hyväksytty/hylätty
  • Yleisvirkamieskilpailujen EU-tietoutta mittaava koe tai erikoisalojen kilpailujen alakohtainen monivalintakoe – paremmuusjärjestys
  • Digitaalisia taitoja mittaava koe (jos se järjestetään)
  • Case-tehtävä (tekstinlaadintataitojen arviointi), joka tarkastetaan vain niiden hakijoiden osalta, jotka ovat saaneet parhaat tulokset EU-tietoutta mittaavassa kokeessa tai alakohtaisessa monivalintakokeessa
  • Osallistumisedellytysten tarkistus soveltuvassa vaiheessa (lopullinen tarkistus ennen kirjaamista varallaololuetteloon; toisen kielen taidon tarkistaminen tarvittaessa)
  • Varallaololuettelo (valintamenettelyn läpäisseiden hakijoiden tietokanta, jonka EPSO julkaisee kunkin kilpailun lopussa ja jota EU:n toimielimet käyttävät rekrytointitarpeisiinsa)
  • Mahdollinen uudelleentarkastelupyyntö, jonka osalta EPSO toimii keskitettynä asiointipisteenä: Hakija voi pyytää kokeidensa tuloksia koskevan päätöksen uudelleentarkastelua, jos hän katsoo, että valintamenettelyn tuloksiin on voinut vaikuttaa olennainen virhe tai kilpailumenettelyn sääntöjen rikkominen. Tämän pyynnön voi esittää ainoastaan kerran kilpailuilmoituksessa esitettyjen menettelyjen mukaisesti.

* EASI on muodollisen pätevyyden ja työkokemuksen arviointiväline, jolla hakija voi halutessaan selvittää, kuinka todennäköisesti hän täyttää tietyn kilpailun osallistumisedellytykset. Se vertaa hakijan koulutusta ja työkokemusta kilpailuilmoituksessa esitettyihin vaatimuksiin. Arvioinnin tulos toimitetaan vain hakijalle itselleen, ei valintalautakunnan jäsenille.