Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Nopeampi ja kevyempi kilpailumalli

On 31 January, EPSO’s governing body, the interinstitutional Management Board, decided to drop oral tests from EPSO’s selection procedures, as part of a fundamental rethink of the current selection process.

Competitions will put greater emphasis on candidates’ qualifications and on a set of written tests, all to be conducted in one testing session. All tests will be done online via remotely proctored testing.

With a ‘competition phase’ based exclusively on written tests, it will be possible for EPSO to strive to reduce competition timelines to just 6 months, and, eventually, less.

Following the competition, the selection board will draw up the reserve list containing the names of the successful candidates. The list is made available to the EU institutions and bodies for recruitment purposes.

The first competition under the new competition model was published on 22 June 2023 (Economics). Regular updates are available on EPSO’s website: Upcoming selection procedures | EU Careers (europa.eu), (we invite you to subscribe to this page to receive notifications).

Arviointikeskusvaiheesta ja siihen liittyvistä suullisista kokeista luovutaan kokonaan. Nämä kilpailuosiot ovat olleet käytössä vuodesta 2010 lähtien.

Hakijoiden yleisiä kompetensseja arvioidaan kuitenkin edelleen haastatteluissa, mutta vasta sen jälkeen, kun kilpailun läpäisseistä hakijoista on laadittu varallaololuettelot. Haastatteluista vastaavat työntekijöitä rekrytoivat EU:n toimielimet, jotka valitsevat itse, kenet hakijoista ne ottavat palvelukseensa.
 

Nopeus: Tavoitteena on saada avoimet kilpailut päätökseen kuuden kuukauden kuluessa tai jopa lyhyemmässä ajassa (kilpailun julkaisemisesta varallaololuettelon laatimiseen).

Tehokkuus: Kaikki kokeet suoritetaan verkossa yhden koetilaisuuden aikana, joten kunkin hakijan kokeisiin kuluu vain yksi päivä.

Ajanmukaisuus: Verkossa suoritettavat kokeet ovat nopeampia, joustavampia, digimaailman mukaisia ja ”vihreämpiä”. Ne ovat myös saavutettavampia valtaosalle hakijoista riippumatta siitä, missä he ovat.

Avoimuus: EPSO julkaisee etukäteen verkossa lähteet, joita on käytetty yleisvirkamieskilpailujen EU-tietoutta mittaavan kokeen laatimisessa, mikä tasapuolistaa hakijoiden osallistumisedellytyksiä.

Laatu: EPSOn uuden mallin mukaisen kilpailun läpäisseillä hakijoilla on riittävä kognitiivinen päättelykyky ja heidän alakohtaiset taitonsa sekä osaamisensa kirjallisessa viestinnässä ja tekstinlaadinnassa kuuluvat parhaimmistoon. Heillä on myös kilpailun alaan soveltuva tutkinto ja/tai työkokemus.

Selkeästi määritellyt kompetenssitEPSOn huhtikuussa 2022 hyväksymä kompetenssikehys on edelleen voimassa.

Moninaisuus: Nopeamman ja kevyemmän kilpailumallin avulla EPSO haluaa myös innostaa entistä monipuolisempaa hakijajoukkoa.

Kielellistä, numeerista ja abstraktia päättelykykyä mittaavat kokeet

Kielellistä, numeerista ja abstraktia päättelykykyä mittaavat kokeet ovat edelleen osa valintamenettelyjä. Niiden tuloksia ei kuitenkaan useimmiten enää aseteta paremmuusjärjestykseen, vaan niistä on saatava vain vähimmäispistemäärä. Päättelykykyä mittaavien kokeiden osioiden painotus voi vaihdella sen mukaan, minkälaisesta työntekijäprofiilista on kyse. 


Yleisvirkamieskilpailujen EU-tietoutta mittaava koe
Erikoisalojen kilpailujen alakohtainen monivalintakoe

EU-tietoutta mittaavassa kokeessa painotetaan keskeisiä asiasisältöjä, ja kysymykset voivat koskea esimerkiksi EU:n toimintaa, politiikkoja ja menettelyjä.

Hakijoilla on mahdollisuus tutustua verkossa lähteisiin, joita on käytetty kokeen laatimisessa. Näin ollen kokeessa voivat menestyä myös ne, jotka eivät ole koskaan opiskelleet EU-asioita korkeakoulussa tai työskennelleet EU:hun liittyvillä aloilla. Kokeen laatimisessa käytetyt lähteet julkaistaan samanaikaisesti kilpailuilmoituksen kanssa.

EPSO ei julkaise erikoisalojen kilpailuissa käytettävään alakohtaiseen monivalintakokeeseen liittyvää lähdeaineistoa.


Case-tehtävä

Joihinkin kilpailuihin sisältyy case-tehtävä, jolla arvioidaan hakijoiden kirjallisia viestintätaitoja (eli tekstinlaadintataitoja).


Kirjallinen koe

EPSO siirtyy käyttämään kaikki 24 kieltä kattavaa järjestelmää. Samalla EPSOn valintamenettelyissä otetaan vuodesta 2024 alkaen käyttöön uudentyyppinen kirjallinen koe, jolla arvioidaan hakijoiden kirjallisia viestintätaitoja. Kirjallinen koe korvaa case-tehtävän*.

Käsite ”kirjallinen koe” kattaa kolme erilaista koetyyppiä, joita EPSO käyttää palvelukseen ottavien yksiköiden kunkin kilpailun osalta ilmaisemien tarpeiden mukaan:

 1.        kirjallinen koe, joka liittyy kilpailun alaan tai aloihin ja jolla arvioidaan ainoastaan kirjallisia viestintätaitoja 
 2.        alakohtainen kirjallinen koe, jolla arvioidaan kirjallisia viestintätaitoja ja kilpailun alaan liittyvää tietämystä
 3.        EU-asioita koskeva esseekoe, jolla arvioidaan ainoastaan kirjallisia viestintätaitoja. 

Hakijoiden on suoritettava koetehtävät EPSOlta saamansa materiaalin perusteella. Materiaali liittyy kilpailuilmoituksessa tarkennettuun yhteen tai useampaan kokeen alaan.

Kirjallinen koe ei ole kielikoe. Hakijoita arvioidaan jäljempänä lueteltujen erityisten ”ankkurien” perusteella. ”Ankkurit” ovat elementtejä, jotka kokeiden tarkastajat ottavat huomioon arvioidessaan tiettyä kompetenssia.

Kirjallisten viestintätaitojen ”ankkurit”:

Hakija

 • kirjoittaa tiiviisti eikä käytä tarpeettomia sanoja ja virkkeitä
 • esittää asian ymmärrettävästi
 • muokkaa kirjoituksensa kohderyhmän ja tavoitteen mukaan
 • käyttää annettuja tietoja tehtävän suorittamiseksi
 • jäsentelee kirjallisen viestinsä ideat loogisesti.

* Case-tehtävää käytetään edelleen joissakin meneillään olevissa kilpailuissa.


Digitaalisia taitoja mittaava koe

Joihinkin kilpailuihin sisältyy EPSOn palveluja käyttävien EU:n toimielinten tarpeiden mukaan myös digitaalisia taitoja mittaava koe.

 • Publication of the Notice of Competition
   
 • Self-assessment of eligibility via Experience Assessment Survey Instrument (EASI)*, followed by application
   
 • Reasoning skills tests on a pass/fail basis
   
 • EU knowledge test for generalist competitions or Field-related Multiple-choice Questionnaire (FRMCQ) for specialist competitions - ranked
   
 • Digital skills test (when applicable)
   
 • Case study (assesses drafting skills) corrected only for those with the best results in EU knowledge or FRMCQ
   
 • Written test aimed at assessing, mainly, the candidates' written communication skills. For more information, please visit our dedicated page
   
 • Eligibility checks at an appropriate stage (final verification before placing on the Reserve List; checking of second language, if necessary)
   
 • Reserve List (database of successful candidates, published by EPSO at the end of each competition, used by EU institutions for their specific recruitment needs)
   
 • ‘Single ‘Request for Review’ window – Candidates have the option to request a review of the decision establishing their test results if they believe there has been a material error or a breach of the competition procedure rules, which may impact the results of the selection process. This request can only be done once, in line with the procedures contained in the notice of competition.
   

* EASI is a tool aimed at providing optional feedback to interested candidates to help them understand better their likelihood of admission (eligibility) to a competition, based on their qualifications and professional experience, compared to the requirements laid down in the Notice of Competition.
 

The feedback will only be shared with candidates themselves and will not be shared with any member of the Selection Board.