Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Juridiikka

Juristien työ kattaa kaikki EU:n toimielinten toimintaan liittyvät oikeudelliset näkökohdat. He osallistuvat EU:n lainsäädäntöprosessiin muun muassa petosten ja muun rikollisuuden torjunnan, markkinoiden kilpailun, tietosuojan, valtioiden rajat ylittävän yhteistyön, pankkipalvelujen, kansainvälisten sopimusten ja kuluttajalainsäädännön aloilla.

Lingvistijuristi

Toimenkuva

EU:n lingvistijuristit varmistavat, että uudet säädöstekstit on käännetty asianmukaisesti kaikille EU:n virallisille kielille ja että käännökset vastaavat tarkoin alkuperäistä tekstiä.

Tähän tehtävään palkataan päteviä juristeja, joilla on erinomainen kielitaito. Heidän tehtävänään on seurata lainsäädäntömenettelyä koko sen keston ajan, toimia neuvonantajana sekä opastaa ja neuvoa säädösten laadinnassa. Lisäksi he editoivat ja tarkastavat oikeudellisia tekstejä ja varmistavat, että niissä noudatetaan tekstinlaadinnan muodollisia sääntöjä. 

Keskeiset vaatimukset

EU:n yhden virallisen kielen täydellinen taito ja vähintään kahden muun kielen perusteellinen taito sekä oikeustieteen tutkinto. Keskeiset vaatimukset voivat vaihdella, joten niihin kannattaa perehtyä erikseen jokaisen valintamenettelyn yhteydessä.

Lisätietoa valintamenettelyistä ja henkilöstöluokista

Lisätietoa työmahdollisuuksista ja harjoittelujaksoista

Unionin tuomioistuimen verkkosivustolla on tietoa toimielimen määräaikaisista työsopimuksista.

Juristi

Toimenkuva

EU:n juristit antavat oikeudellista neuvontaa, varmistavat säädösten laillisuuden ja valmistelun laadun, tekevät laajoja oikeudellisia selvityksiä ja analyyseja ja toimivat edustamansa toimielimen asiamiehinä oikeudellisissa menettelyissä. 
Heidän tehtävänään on muun muassa laatia oikeudellisia asiakirjoja, antaa oikeudellista neuvontaa ylimmälle johdolle, osallistua toimielinten välisiin neuvotteluihin EU:n säädösten hyväksymisestä, tehdä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden viranomaisten kanssa kansallisen lainsäädännön parantamiseksi, edustaa EU:n toimielimiä oikeudellisissa menettelyissä, tehdä perusteellisia selvityksiä ja analyyseja sekä osallistua oikeusasioita käsitteleviin kokouksiin kansainvälisellä tasolla.
 
Keskeiset vaatimukset

Vähintään kahden EU:n virallisen kielen hyvä taito, palkkaluokkaan AD 5 (hallintovirkamiesten alin palkkaluokka) haettaessa korkeakoulututkinto oikeustieteen alalta ja ylempään palkkaluokkaan AD 7 haettaessa lisäksi usean vuoden työkokemus alalta. Keskeiset vaatimukset voivat vaihdella, joten niihin kannattaa perehtyä erikseen jokaisen valintamenettelyn yhteydessä.

Lisätietoa valintamenettelyistä ja henkilöstöluokista

Lisätietoa työmahdollisuuksista ja harjoittelujaksoista