Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Hvordan kan jeg give myndighederne i mit medlemsland tilladelse til at kontakte mig og tilbyde mig hjælp til at forberede mig på udvælgelses- og ansættelsesprocessen?

Question categories:

Som ansøger til EPSO's udvælgelsesprøver kan du vælge, at dine kontaktoplysninger må videregives til de nationale myndigheder i dit medlemsland, så disse myndigheder har mulighed for at kontakte dig med tilbud om støtte og hjælp til udvælgelses- og ansættelsesprocessen (såsom kurser, informationsmøder, publikationer osv.).

Du træffer dette valg, når du ansøger om at deltage i en udvælgelsesprocedure, ved at angive om du giver accept i det relevante afsnit i din elektroniske ansøgningsformular. Denne accept eller mangel på accept gælder kun for den pågældende udvælgelsesprøve og skal derfor gives, hver gang du sender en ny ansøgning.

Ved at svare “Ja” til det relevante spørgsmål i din ansøgningsformular giver du udtrykkeligt samtykke til, at EPSO må videregive dit fornavn og efternavn, din e-mailadresse og betegnelsen på den udvælgelsesprøve, du ansøger om, til de nationale myndigheder i det EU-land, du er statsborger i. Formålet med at videregive disse oplysninger er at give dine nationale myndigheder mulighed for at kontakte dig med henblik på at tilbyde dig hjælp i forbindelse med udvælgelses- og ansættelsesproceduren for den udvælgelsesprøve, du ansøger om at deltage i.

Videregivelsen af dine oplysninger til dine nationale myndigheder er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF, særlig artikel 7 og 9.

Ved at svare “Ja” til det relevante spørgsmål i din ansøgningsformular giver du også udtrykkeligt samtykke til, at de nationale myndigheder i det EU-land, du er statsborger i, må behandle dine ovennævnte oplysninger med henblik på at tilbyde dig hjælp i forbindelse med udvælgelses- og ansættelsesprocessen for den udvælgelsesprøve, du ansøger om at deltage i. Dine nationale myndigheder har tilladelse til at behandle dine oplysninger, så længe du deltager i den pågældende udvælgelsesprøve, eller indtil reservelisten for udvælgelsesprøven lukkes, hvis dit navn står på listen, eller indtil du trækker dit samtykke til at behandle dine oplysninger tilbage.

Dine nationale myndigheders behandling af dine personoplysninger er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (den generelle forordning om databeskyttelse).

Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage ved at sende en skriftlig anmodning herom til dit medlemsland. Bemærk dog, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, efter at EPSO har videregivet dine oplysninger til dit medlemsland, vil dette kun forhindre medlemslandet i at behandle dine oplysninger yderligere. Tidligere behandling af dine oplysninger foretaget på basis af dit samtykke, inden dette blev trukket tilbage, er fortsat lovlig.

Dit samtykke til, at EPSO må videregive dine personoplysninger til dine nationale myndigheder, forpligter dig på ingen måde til at acceptere eventuelle tilbud om hjælp fra disse myndigheder.

Dit samtykke til, at EPSO må videregive dine personoplysninger til dine nationale myndigheder, forpligter på ingen måde disse myndigheder til at kontakte dig eller tilbyde dig hjælp. Dette er helt op til det medlemsland, du er statsborger i.