Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

EU's personalekategorier

Picture showing an older woman shaking the hand of a younger man

EU tilbyder ansættelse inden for forskellige personalekategorier: fastansatte tjenestemænd, kontraktansatte og midlertidigt ansatte, udstationerede nationale eksperter, praktikanter og andre. 

Klik på fanerne nedenfor for at få information om ansættelsesforhold for hver enkelt personalekategori. 

Se også vores afsnit Sådan ansøger du for at få mere at vide om udvælgelsesprocedurerne for de enkelte personalekategorier. 

Du kan også forsøge dig med vores testeksempler, hvor du udfordrer dig selv og finder ud af, hvilke færdigheder du allerede har, og hvilke du mangler for at kunne bestå en udvælgelsesprøve. 

Endelig kan du læse mere om forskellige EU-karriereprofiler og EU-jobmuligheder.

Fastansat personale er EU-embedsmænd udnævnt på ubestemt tid. De udgør kernen i EU-embedsværket.

Der er tre kategorier af fastansatte EU-tjenestemænd: Administratorer (AD), assistenter (AST) og sekretærer/kontorassistenter (AST/SC).

Administratorer

Administratorer arbejder inden for forskellige områder såsom retlige anliggender, jura, finans, miljø og klimaforandringer, udenrigsanliggender, landbrug, økonomi, IT, kommunikation, HR, videnskab, oversættelse og tolkning. 

De udfører bl.a. opgaver som at udvikle politikker og lovgivning, udføre analyse- og rådgivningsarbejde, udføre reguleringsopgaver, deltage i internationale forhandlinger, varetage forbindelser med interessenter og partnere, samarbejde med borgerne og revidere og oversætte EU-retsakter. 

En administrators karriereforløb går fra lønklasse AD 5 til AD 16, hvor AD 5 er den lønklasse, man starter i som nyuddannet. Lønklasse AD 15 og AD 16 er forbeholdt generaldirektører. 

Man kan også starte i en højere lønklasse (AD 6 eller AD 7), hvis der er tale om mere specialiserede stillinger. I så fald forventes ansøgerne i de fleste tilfælde at have flere års relevant uddannelse og erhvervserfaring. 

Lønklasse AD 9 til AD 12 giver adgang til mellemlederstillinger. Tidligere ledelseserfaring er et krav for, at man kan blive udvalgt og starte i disse højere lønklasser.

Assistenter

Assistenter udfører typisk ekspeditionsopgaver og tekniske arbejdsopgaver og bistår i arbejdet inden for en række områder såsom finans, kommunikation, administration, forskning, IT og gennemførelse af politikker. 

En assistents karriereforløb går fra lønklasse AST 1 til AST 11, og nyansatte starter normalt i lønklasse AST 1 eller AST 3. 

Sekretærer/kontorassistenter/supportmedarbejdere
 
Sekretærer og kontorassistenter udfører typisk administrative kontoropgaver og yder administrativ og teknisk support. De har bl.a. til opgave at færdiggøre dokumenter og filer, understøtte kontorets eller afdelingens aktiviteter (bl.a. arrangere møder og tjenesterejser og styre kalendere), samle og videreformidle information (bl.a. ajourføre databaser og dossierer) og udføre manuelle opgaver.

En sekretærs eller kontorassistents karriereforløb går fra lønklasse AST/SC 1 til AST/SC 6. Nyansatte starter normalt i lønklasse AST/SC 1 eller AST/SC 2. 

 

Læs mere i denne løntabel.

Læs mere om udvælgelsesprøver og jobmuligheder for fastansat personale.

Det er muligt at arbejde for EU på en tidsbegrænset kontrakt. 

Kontraktansat personale udfører en række manuelle eller administrative opgaver og tilfører ekstra kapacitet på bestemte områder i perioder, hvor der er mangel på tjenestemænd. 

Kontraktansat personale ansættes på to forskellige måder: via CAST Permanent-udvælgelsesprocessen eller via en ad hoc-udvælgelsesproces

I den første type udvælgelse står "CAST" for Contract Agents Selection Tool (værktøj til udvælgelse af kontraktansatte), mens "Permanent" betyder, at processen er løbende og uden ansøgningsfrist.

Der findes CAST Permanent-stillinger inden for en bred vifte af områder/jobprofiler: I forbindelse med denne udvælgelse ansøger man om en profil og ikke om en bestemt stilling.

EU's institutioner, organer og agenturer kan også ansætte kontraktansat personale i særlige stillinger på grundlag af ad hoc-stillingsopslag. I så fald fastsættes der en ansøgningsfrist for hver enkelt ledig stilling. 

Når der opstår behov for kontraktansat personale, kan der slås ad hoc-stillinger op inden for en bred vifte af profiler såsom webmastere, politiske medarbejdere, sprogmedarbejdere, projektkoordinatorer, sikkerhedsmedarbejdere, ingeniører, chauffører, kommunikationsspecialister og forskere. 

Læs mere om ansøgningsprocedurerne for både CAST Permanent og ad hoc-stillingsopslag for kontraktansat personale på siden Sådan søger du.

I begge tilfælde vil ansøgere, der får en stilling som kontraktansat, blive ansat for et bestemt tidsrum. I nogle EU-organer og -agenturer kan kontrakten forlænges på ubestemt tid.

Kontraktansat personale er opdelt i fire ansættelsesgrupper (karriereniveauer):
I.    Manuelt arbejde og administrative støttefunktioner (FGI)
II.    Kontor-, sekretariats- og administrationsopgaver samt tilsvarende opgaver (FGII)
III.    Sagsbehandling, udarbejdelse af tekster og bogføring samt tilsvarende tekniske opgaver (FGIII)
IV.    Administrations- og rådgivningsopgaver samt sproglige og tilsvarende tekniske opgaver (FG IV)

Se mere i denne løntabel.

Find jobmuligheder for kontraktansat personale.

Midlertidigt ansat personale ansættes for at besætte ledige stillinger i EU's institutioner og agenturer i en tidsbegrænset periode. Den kan variere fra nogle få måneder til nogle få år. 

Midlertidigt ansat personale kan blive bedt om at udføre reguleringsmæssige, juridiske, videnskabelige eller finansielle støtteopgaver,  gennemføre politik- og dataanalyse og udføre opgaver inden for bl.a. IT, administration, forskning, kommunikation og programmering.

Midlertidigt ansat personale ansættes i stillinger, der kræver forskellige typer kvalifikationer og specialiseringer, fra assistentstillinger til højere administratorstillinger. 

Midlertidigt ansat personale kan ansættes i administratorstillinger i lønklasse AD 5, AD 6 eller højere. Assistenter ansættes i lønklasse AST 1-AST 3 eller højere, hvis der er tale om mere specialiserede job.

Se mere i denne løntabel.

Læs mere om udvælgelsesprøver og jobmuligheder for midlertidigt ansat personale.

EU's praktikprogrammer giver nyuddannede mulighed for at forbedre deres faglige kvalifikationer, udvide deres netværk og øge deres viden om EU.

Praktikophold giver et godt indblik i EU-embedsværkets arbejde og findes inden for en lang række områder, herunder jura, menneskelige ressourcer, miljø, kommunikation, økonomi, databeskyttelse, forskning, udenrigspolitik og intellektuel ejendomsret. 

Praktikophold i Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen, Rådet for Den Europæiske Union, Den Europæiske Revisionsret og EU's agenturer varer typisk fem måneder

For at kunne ansøge om et praktikophold skal man have afsluttet en universitetsuddannelse. Praktikanter udfører opgaver svarende til dem, der udføres af administratorpersonale i de lavere lønklasser.

De fleste praktikophold er lønnede, og lønnen er normalt ca. 1.200 euro om måneden.

Læs mere om, hvordan du ansøger, på vores særlige side om praktikophold

Se også programmet for studenterambassadører for EU Careers, som er for studerende, der gerne vil gøre reklame for job i EU på deres universiteter.

Udstationerede nationale eksperter er kvalificerede tjenestemænd fra EU's medlemslande, som stiller deres ekspertise til rådighed for EU i en bestemt periode. 

EU's institutioner og agenturer ansætter dem, når de har brug for personale med de unikke kvalifikationer, som udstationerede nationale eksperter har. Det kan være tekniske færdigheder eller ekspertise inden for sikkerhed, jura, økonomi, IT, kommunikation, sundhed, fødevarer eller menneskelige ressourcer.

Der er gensidige fordele ved udvekslingen af ekspertise, og den bidrager til udviklingen af et effektivt og smidigt samarbejde mellem EU og medlemslandene.  

Efter udstationeringsperioden tager udstationerede nationale eksperter den erfaring, de har erhvervet i EU, med tilbage til den offentlige forvaltning i deres hjemlande.

Læs mere om udvælgelsesprøver og jobmuligheder for udstationerede nationale eksperter.

Der er flere andre personalekategorier, herunder:
• Vikaransatte 
• EU-eksperter
• Parlamentariske assistenter
• Freelancelingvister
• Vedligeholdelses- og kantinepersonale

Læs mere om disse kategorier og de procedurer, du skal følge, hvis du vil ansøge om dem, på siden Sådan ansøger du.