Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

PERSONDATU AIZSARDZĪBA

Šajā paziņojumā par privātumu ir sniegta informācija par jūsu persondatu apstrādi un aizsardzību.

Apstrādes darbība: Tīmekļvietnes “EU Careers” informācijas abonementu pārvaldība

Datu pārzinis: Eiropas Personāla atlases biroja 4. nodaļa (EPSO.04)

Atsauce reģistrā: DPR-EC-03928

 

Satura rādītājs

 1. Ievads
 2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus
 3. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats
 4. Kādus persondatus mēs vācam un apstrādājam tālāk
 5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus
 6. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus
 7. Kam persondati ir pieejami un kam tos izpauž
 8. Kādas ir jūsu tiesības un kā jūs varat tās izmantot
 9. Kontaktinformācija
 10. Kur var atrast plašāku informāciju

 

 1. Ievads

Eiropas Komisija (turpmāk “Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un respektēt jūsu privātumu. Komisija persondatus vāc un tālāk apstrādā atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Šajā paziņojumā par privātumu ir paskaidroti jūsu persondatu apstrādes iemesli un tas, kā tie tiek vākti, apstrādāti, aizsargāti un izmantoti un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu persondatiem. Tajā arī sniegta kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura vērsties, lai izmantotu savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Turpmāk ir sniegta informācija par apstrādes darbību “ Tīmekļvietnes “EU Careers” informācijas abonementu pārvaldība ”, ko īsteno EPSO.04.

 1. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus

Apstrādes darbības nolūks: EPSO.04 jūsu persondatus (e-pasta adrese) vāc, izmantojot abonēšanas opciju, kas pieejama vietnē “EU Careers”; šīs darbības nolūks ir nosūtīt jums paziņojumu, tiklīdz ir publicēts jauns konkurss vai atjaunināta informācija saistībā ar notiekošu konkursu.

Jūsu persondatus neizmantos nedz automatizētai lēmumu pieņemšanai, nedz profilēšanai.

 1. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu persondatus mēs apstrādājam tāpēc, ka esat devis piekrišanu tam, ka tos apstrādā vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem (Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta d) apakšpunkts).

Konkrētām apstrādes darbībām ir vajadzīga jūsu piekrišana. Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 3. panta 15. punktu un 7. pantu piekrišanai jābūt brīvi sniegtai, konkrētai, apzinātai un nepārprotamai, un to var izteikt e-pastā, iesniegtā e-reģistrācijas veidlapā (kā tas ir šīs apstrādes darbības gadījumā) vai citādi rakstiski.

Saistībā ar šo apstrādes darbību datu pārzinis uzskata, ka apstrāde ir likumīga, jo persondatus snieguši paši datu subjekti, kuri vēlas abonēt tīmekļvietnes “EU Careers” jaunumus e-pasta paziņojumu formā.

 1. Kādus persondatus mēs vācam un apstrādājam tālāk

Lai veiktu šo apstrādes darbību, EPSO.04 struktūrvienība vāc šādu kategoriju persondatus.

 • Kontaktinformācija: e-pasta adrese

Persondatu sniegšana nav obligāta.

 1. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus

EPSO.04 glabā jūsu persondatus tik ilgi, cik nepieciešams, lai varētu veikt uzdevumu, kuram tie vākti un tālāk apstrādāti, proti, līdz jūs atsakāties no paziņojumu saņemšanas. To var izdarīt jebkurā laikā, noklikšķinot uz saites “Atteikties no abonēšanas” jebkurā no paziņojuma e-pasta vēstulēm, kas saņemtas no “EU Careers” paziņojumu izsūtīšanas dienesta.

 1. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus

Jūsu persondati (e-pasta adrese) tiek uzglabāti Eiropas Komisijas serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Lai aizsargātu jūsu persondatus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Ņemot vērā ar persondatu apstrādi saistīto risku un apstrādāto persondatu veidu, tehniskie pasākumi ietver šifrēšanu un piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, datu pārveidošana vai neatļauta piekļuve datiem. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros persondatiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt.

 1. Kam persondati ir pieejami un kam tos izpauž

Jūsu persondatiem var piekļūt Komisijas darbinieki, kas ir atbildīgi par šo datu apstrādes darbību, un citi Komisijas pilnvaroti darbinieki, ievērojot principu, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā vajadzīga darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu vienošanos par konfidencialitāti.

Ņemiet vērā, ka saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 3. panta 13. punktu publiskas iestādes (piem., Revīzijas palātu, ES Tiesu), kas persondatus var saņemt saistībā ar konkrētu izmeklēšanu saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, par saņēmējiem neuzskata. Tālāka attiecīgā datu apstrāde, kuru veic minētās publiskās iestādes, notiek atbilstoši piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem, kas atkarīgi no apstrādes nolūka.

 1. Kādas ir jūsu tiesības un kā jūs varat tās izmantot

Jums kā “datu subjektam” Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) nozīmē ir konkrētas tiesības, jo īpaši tiesības piekļūt saviem persondatiem un tos labot, ja jūsu persondati ir neprecīzi vai nepilnīgi. Attiecīgā gadījumā jums ir tiesības savus persondatus dzēst, savu persondatu apstrādi ierobežot, pret to iebilst, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Jūs esat piekritis sniegt savus persondatus (e-pasta adrese) EPSO.04 šai konkrētajai datu apstrādes darbībai. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, par to informējot datu pārzini. Atsaukums neietekmēs tās datu apstrādes likumību, kas veikta, pirms Jūs atsaucāt savu piekrišanu.

Savas tiesības varat izmantot, sazinoties ar datu pārzini vai – domstarpību gadījumā – ar datu aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, varat vērsties arī pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Kontaktinformācija ir sniegta 9. punktā.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, aprakstiet tās pieprasījumā (t. i., miniet atsauces numuru, kas norādīts 10. punktā).

 1. Kontaktinformācija
 • Datu pārzinis

Ja vēlaties izmantot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini, EPSO.04, izmantojot šādu funkcionālo pastkasti: EPSO-DATA-PROTECTION-COORDINATOR@ec.europa.eu.

 • Komisijas datu aizsardzības speciālists

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz adresi DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.

 • Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja, piemēram, iesniegt viņam sūdzību (edps@edps.europa.eu), ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu persondatu apstrādes dēļ ir pārkāptas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725.

 1. Kur var atrast plašāku informāciju

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Komisijas veikto persondatu apstrādes darbību sarakstu, kuras ir reģistrētas un par kurām viņam ir paziņots. Reģistram var piekļūt, sekojot šādai saitei: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Šī konkrētā apstrādes darbība ir iekļauta datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ar šādu uzziņas numuru: DPR-EC-03928.