Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Kuidas saan anda oma liikmesriigi ametiasutustele loa pakkuda mulle abi valiku- ja värbamisprotsessiks valmistumiseks?

EPSO konkursil osalev kandidaat võib anda nõusoleku, et tema kontaktandmed avaldatakse tema liikmesriigi ametiasutustele, et asutused saaksid temaga ühendust võtta, et aidata tal valmistuda valiku- ja värbamisprotsessiks (nt koolitused, teabetunnid, väljaanded jne).

Kandidaat saab selle valiku teha konkursile kandideerides, märkides elektroonilises kandideerimisavalduses selleks ettenähtud osas, kas ta on või ei ole nõus oma kontaktandmete avaldamisega. Otsust nõustumise või mittenõustumise kohta võetakse arvesse ainult konkreetselt sellel konkursil, mille jaoks see esitati ja see tuleb teha uuesti iga kord, kui esitate uue kandideerimisavalduse.

Kui vastate oma kandideerimisavalduses nõustumise küsimusele jaatavalt, annate EPSO-le selgesõnalise nõusoleku edastada teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja teie konkursi viitenumber selle ELi liikmesriigi ametiasutustele, mille kodanik te olete. Teie kontaktandmed edastatakse selleks, et teie liikmesriigi ametiasutused saaksid teiega ühendust võtta, et aidata teil valmistuda konkursi valiku- ja värbamisprotsessiks.

Teie isikuandmete edastamisel ametiasutustele kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrust (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ, eelkõige selle artikleid 7 ja 9.

Kui vastate oma kandideerimisavalduses nõustumise küsimusele jaatavalt, annate selgesõnalise nõusoleku selle ELi liikmesriigi ametiasutustele, mille kodanik olete, töödelda teie eespool nimetatud isikuandmeid selleks, et aidata teil valmistuda konkursi valiku- ja värbamisprotsessiks. Teie liikmesriigi ametiasutustel on õigus teie andmeid töödelda seni, kuni olete asjaomase konkursi kandidaat, või kuni teie konkursi reservnimekirja lõplikustamiseni, kui teie nimi sinna kantakse, või kuni võtate oma andmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi.

Riiklikud ametiasutused kohaldavad teie isikuandmete töötlemisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Selleks peate esitama omaliikmesriigile kirjaliku taotluse. Pange aga palun tähele, et kui otsustate oma nõusoleku tagasi võtta pärast seda, kui EPSO on teie andmed teie liikmesriigile juba edastanud, saab ära hoida ainult nende edasise töötlemise ning juba toimunud töötlemine jääb seaduslikuks teie nõusoleku alusel, mille andsite enne selle tagasivõtmist.

Kui annate EPSO-le nõusoleku edastada teie andmed teie liikmesriigi ametiasutustele, ei tähenda see, et olete kohustatud vastu võtma abipakkumised, mida need asutused võivad teile esitada.

Samuti ei tähenda EPSO-le isikuandmete edastamiseks antud nõusolek, et need ametiasutused on kohustatud teiega ühendust võtma või teile abi pakkuma. Selle üle otsustab ELi liikmesriik, mille kodanik te olete.