Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

ELi personalikategooriad

Picture showing an older woman shaking the hand of a younger man

EL pakub tööderinevates personalikategooriates: alalised ametnikud, lepingulised ja ajutised töötajad, lähetatud riiklikud eksperdid, praktikandid jt. 

Selleks et saada teavet iga töötajate kategooria töö laadi kohta, klõpsake allpool olevatel vahekaartidel

Selleks et saada teavet iga töötajate kategooria valikumenetluse kohta, tutvuge jaotisega „Kuidas kandideerida?“. 

Meie näidistestidega saate end proovile panna ja näha, millised oskused teil juba on ja milliseid oskusi tuleks valikumenetluse edukaks läbimiseks veel arendada. 

Samuti saate rohkem teada erinevate ELi karjääriprofiilide ja tööpakkumiste kohta.

Alalised töötajad on ELi avaliku teenistuse liikmed, kes nimetatakse ametisse tähtajatult. Nad moodustavad põhiosa töötajatest.

ELi alalised ametnikud jagunevad kolme kategooriasse: administraatorid (AD), assistendid (AST) ja sekretärid/kantseleitöötajad (AST/SC).

Administraatorid

Administraatorid töötavad mitmesugustes valdkondades, nagu õigusemõistmine, õigusküsimused, rahandus, keskkond ja kliimamuutused, välisasjad, põllumajandus, majandus, IT, teabevahetus, personaliküsimused, teadus, kirjalik ja suuline tõlge. 

Nende ametiülesanded hõlmavad muu hulgas poliitikameetmete ja õigusaktide väljatöötamist, analüüside tegemist ja nõuandvat tööd, regulatiivsete ülesannete täitmist, osalemist rahvusvahelistel läbirääkimistel, sidusrühmade ja partneritega suhtlemist, kodanike kaasamist, ELi õigusaktide läbivaatamist ja tõlkimist. 

Administraatorite palgaastmed jäävad vahemikku AD 5 kuni AD 16. Ülikooli lõpetanute palgaaste tööle asumisel on AD 5. Palgaastmed AD 15 ja AD 16 on reserveeritud peadirektoritele. 

Konkreetseid erialaseid teadmisi nõudvate ametikohtade puhul on valikumenetlusi ja tööpakkumisi võimalik välja kuulutada ka astmetel AD 6 või AD 7. Sellisel juhul peab kandidaadil olema mitmeaastane asjakohane haridus ning enamiku profiilide puhul nõutakse ka töökogemust. 

Keskastme juhtide puhul on nõutav palgaaste AD 9 kuni AD 12. Nende kõrgemate palgaastmete puhul on valikumenetluses ja töölevõtmisel vajalik eelnev juhtimiskogemus.

Assistendid

Assistendid tegelevad tavaliselt täidesaatvate või tehniliste ülesannetega, pakkudes tuge mitmesugustes valdkondades, nagu rahandus, teabevahetus, haldus, teadusuuringud, IT või poliitika rakendamine jne. 

Assistentide palgaastmed jäävad vahemikku AST 1 kuni AST 11. Üldjuhul alustatakse astmelt AST 1 või AST 3. 

Sekretärid/kantseleitöötajad – abipersonal
 
Sekretäride ja kantseleitöötajate tööülesanneteks on üldjuhul kantselei- ja sekretäritöö ning haldus- ja tehnilise toe pakkumine. Nende ametiülesanded hõlmavad dokumentide ja toimikute lõplikku vormistamist, üksuse või osakonna tegevuse toetamist (koosolekud, ametisõidud, ajakava), teabe koostamist ja levitamist (andmebaaside ja failide ajakohastamine), füüsilist tööd.

Sekretäride/kantseleitöötajate palgaastmed jäävad vahemikku AST/SC 1 kuni AST/SC 6. Uued töötajad alustavad üldjuhul astmelt AST/SC1 või AST/SC2. 

 

Üksikasjalikku lisateavet leiate palgatabelist.

Lisateave alaliste töötajate leidmiseks korraldatavate valikumenetluste ja neile pakutavate töökohtade kohta.

ELi heaks on võimalik töötada tähtajalise lepingu alusel. 

Lepingulised töötajad täidavad mitmeid füüsilisi või haldusülesandeid ning võivad pakkuda täiendavat suutlikkust erivaldkondades, kus ei ole piisavalt ametnikke. 

Lepingulisi töötajaid värvatakse kahel viisil: valikumenetluse CAST Permanent või erakorralise valikumenetluse kaudu. 

Esimese valiku puhul tähistab sõna „CAST“ lepinguliste töötajate valimise töövahendit Contract Agents Selection Tool, samas kui „Permanent“ tähendab, et see on tähtajatu ehk ilma kandideerimistähtajata.

Valikumenetluse CAST Permanent ametikohad on seotud väga erinevate tööprofiilidega. Selle valikumenetluse raames kandideerivad kandidaadid profiilile, mitte konkreetsele ametikohale.

ELi institutsioonid, organid ja asutused võivad võtta tööle ka lepingulisi töötajaid, et täita konkreetseid ametikohti lepinguliste töötajate erakorraliste vabade ametikohtade väljakuulutamise kaudu. Sellisel juhul on iga vaba ametikoha jaoks kehtestatud kandideerimistähtaeg

Kuna vajadus lepinguliste töötajate järele on kasvamas, võidakse lepinguliste töötajate erakorralisi vabu töökohti välja kuulutada seoses mitmesuguste profiilidega, nagu veebimeistrid, poliitikaametnikud, lingvistid, projektikoordinaatorid, turvaametnikud, teadusinsenerid, autojuhid, kommunikatsioonispetsialistid, teadlased, kui nimetada vaid mõnda. 

Lisateavet kandideerimise kohta nii valikumenetluse CAST Permanent kui ka lepinguliste töötajate erakorraliste vabade ametikohtade puhul leiate meie lehelt „Kuidas kandideerida?“.

Nii valikumenetluse CAST Permanent kui ka erakorraliste valikumenetluste puhul võetakse edukaks osutunud kandidaadid tööle kindlaksmääratud ajaks. Mõnes ELi organis ja asutuses on võimalik lepinguid määramata ajaks pikendada.

Kõik lepingulised töötajad jagunevad neljaks tegevusüksuseks (ametiastmed):
I.    füüsiline töö ning halduslikud tugiülesanded (I tegevusüksus);
II.    kantselei- ja sekretäritöö, büroo juhtimine ja muud samaväärsed ülesanded (II tegevusüksus);
III.    jooksva tööga seotud ülesanded, dokumentide koostamine, raamatupidamine ja muud sarnased tehnilised ülesanded (III tegevusüksus);
IV.    haldusalased, nõuandvad, keelelised ja muud sarnased tehnilised ülesanded (IV tegevusüksus).

Üksikasjalik lisateave palgatabeli kohta.

Otsige lepingulistele töötajatele pakutavaid töövõimalusi.

Ajutised töötajad võetakse tööle kindlaksmääratud ajaks, et täita ELi institutsioonides ja asutustes vabad ametikohad. See aeg võib ulatuda mõnest kuust mõne aastani. 

Neilt võidakse oodata näiteks regulatiivsete, õiguslike, teaduslike või finantsalaste tugiülesannete täitmist;  poliitika- ja andmeanalüüside tegemist; IT-, haldus-, uurimis-, kommunikatsiooni- ja programmeerimisülesannete täitmist, kui nimetada vaid mõnda.

Ajutised töötajad on ametikohtadel, mis eeldavad erinevat kvalifikatsiooni ja spetsialiseerumist, alates assistendist kuni kõrgema administraatori ametikohani. 

Administraatori ametikohale võib ajutisi töötajaid värvata alates palgaastmetest AD5 kuni AD6 või ka kõrgemal palgaastmel. Assistendi palgaastmed ajutistele töötajatele on tavaliselt AST1–AST3, kuid võivad spetsialiseeritumate ametikohtade puhul olla ka kõrgemad.

Üksikasjalik lisateave palgatabeli kohta.

Lisateave ajutiste töötajate valikumenetluste ja neile pakutavate töövõimaluste kohta.

ELi praktikaprogrammid pakuvad hiljuti kõrgkooli lõpetanutele võimalust täiustada oma kutseoskusi, laiendada oma võrgustikku ja täiendada oma teadmisi ELi kohta.

Praktika annab suurepärase ülevaate ELi avaliku teenistuse tööst ning seda pakutakse paljudes valdkondades: õigus, inimressursid, keskkond, kommunikatsioon, rahandus, andmekaitse, teadusuuringud, välispoliitika, intellektuaalomand jne. 

Institutsioonid, nagu Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Kontrollikoda, ning ELi ametid korraldavad tavaliselt viie kuu pikkust praktikat. 

Praktikakohale kandideerimiseks peab kandidaadil olema akadeemiline kraad. Pärast töölevõtmist täidavad praktikandid madalama palgaastmega administraatoritega sarnaseid tööülesandeid.

Enamik praktikakohti on tasustatud (tavaliselt umbes 1200 eurot kuus).

Lisateavet ja taotlemise üksikasjad leiate meie spetsiaalselt praktikalehelt

Samuti võite tutvuda meie ELi institutsioonide üliõpilassaadikute programmiga, mis on mõeldud neile üliõpilastele, kes on huvitatud ELi pakutavate töövõimaluste edendamisest oma ülikoolides.

Lähetatud riiklikud eksperdid on ELi liikmesriikide kvalifitseeritud ametnikud, kes jagavad ELiga kindlaksmääratud aja jooksul oma eksperditeadmisi. 

ELi institutsioonid ja ametid värbavad neid alati, kui nad vajavad riiklike ekspertide pakutavaid ainulaadseid oskusi. Need võivad hõlmata tehnilisi, julgeoleku-, õigus-, finants-, IT-, kommunikatsiooni-, tervise-, toidu- või inimressursside alaseid oskusi.

Eksperditeadmiste vahetamine loob stsenaariumi, millest võidavad kõik osapooled, ning aitab kaasa tõhusate ja sujuvate töösuhete arendamisele ELi ja selle liikmesriikide vahel. 

Lähetuse lõppedes viivad lähetatud riiklikud eksperdid ELis omandatud kogemused kaasa oma koduriigi avaliku halduse sektorisse.

Lisateave riiklike ekspertide valikumenetluste ja neile pakutavate töövõimaluste kohta.

Muid töötajate kategooriaid on mitu, näiteks:
• ajutine personal 
• ELi eksperdid
• parlamendiliikmete registreeritud assistendid
• vabakutselised keelespetsialistid
• hooldustöötajad ja söökla personal

Lisateave nende kategooriate ning menetluste kohta, mida peate kandideerimisel järgima, leiate meie lehelt „Kuidas kandideerida?“.