Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

ELi personalikategooriad

Picture showing an older woman shaking the hand of a younger man

The EU offers employment in various staff categories: permanent officials, contract and temporary staff, seconded national experts, trainees and others. 

Click on the tabs below to learn more about employment details for each staff category. 

You can also check our Selection process section to learn more about the selection procedures for each staff category. 

Try our sample tests to see what skills you already have and what others you may need to develop to successfully pass the selection procedure. 

You can also learn more about different EU Career profiles and available job opportunities.

Alalised töötajad on ELi avalikud teenistujad, kes nimetatakse ametisse tähtajatult. Nad moodustavad põhiosa töötajatest.

ELi alalised ametnikud jagunevad kolme kategooriasse: administraatorid (AD), assistendid (AST) ja sekretärid/kantseleitöötajad (AST/SC).

Administraatorid

Administraatorid töötavad mitmesugustes valdkondades, nagu õigusküsimused, õigusloome, rahandus, keskkond ja kliimamuutused, välisasjad, põllumajandus, majandus, infotehnoloogia, teabevahetus, personaliküsimused, teadus, kirjalik ja suuline tõlge jne. 

Nende ametiülesanded hõlmavad muu hulgas poliitikameetmete ja õigusaktide väljatöötamist, analüüside tegemist ja nõustamist, regulatiivsete ülesannete täitmist, osalemist rahvusvahelistel läbirääkimistel, sidusrühmade ja partneritega suhtlemist, kodanike kaasamist, ELi õigusaktide läbivaatamist ja tõlkimist. 

Administraatorite palgaastmed jäävad vahemikku AD 5 – AD 16. Kõrgkooli lõpetanute palgaaste tööle asumisel on AD 5, palgaastmed AD 15 ja AD 16 on ette nähtud peadirektoritele. 

Konkreetseid erialaseid teadmisi nõudvate ametikohtade puhul on valikumenetlusi ja tööpakkumisi võimalik välja kuulutada ka astmetel AD 6 või AD 7. Sellisel juhul peab kandidaadil olema mitmeaastane asjakohane haridus ning enamiku profiilide puhul nõutakse ka töökogemust. 

Keskastme juhtide puhul on nõutav palgaaste AD 9 – AD 12. Kõrgematel palgaastmetel töölevõetavatel ametnikel peab olema eelnev juhtimiskogemus.

Assistendid

Assistendid tegelevad tavaliselt täidesaatvate või tehniliste ülesannetega, pakkudes tuge mitmesugustes valdkondades, nagu rahandus, teabevahetus, haldus, teadusuuringud, infotehnoloogia, poliitika rakendamine jne.  

Assistentide palgaastmed jäävad vahemikku AST 1 – AST 11. Üldjuhul alustatakse astmelt AST 1 või AST 3. 

Sekretärid/kantseleitöötajad – abipersonal
 
Sekretäride ja kantseleitöötajate tööülesanneteks on üldjuhul kantselei- ja sekretäritöö ning haldus- ja tehnilise toe pakkumine. Nende ametiülesanded hõlmavad dokumentide ja toimikute lõplikku vormistamist, üksuse või osakonna tegevuse toetamist (koosolekud, ametisõidud, ajakava), teabe koostamist ja levitamist (andmebaaside ja failide ajakohastamine) ning füüsilist tööd.  

Sekretäride/kantseleitöötajate palgaastmed jäävad vahemikku AST/SC 1 – AST/SC 6. Uued töötajad alustavad üldjuhul astmelt AST/SC1 või AST/SC2. 

 

Rohkem teavet saab palgatabelist.

Lisateave alaliste töötajate leidmiseks korraldatavate valikumenetluste ja vabade ametikohtade kohta.

ELi heaks on võimalik töötada tähtajalise lepingu alusel. 

Lepingulised töötajad värvatakse tegema kas füüsilist või administratiivset laadi ajutist tööd või pakkuma lisatööjõudu konkreetsetes valdkondades, kus napib teatavate erioskustega ametnikke.

Üldiselt võetakse nad tööle tähtajalise lepingu alusel (maksimaalselt kuus aastat mis tahes ELi institutsioonis), kuid mõnel juhul võidakse nendega sõlmida ka tähtajatu leping (asutustes, delegatsioonides või esindustes).  

Lepingulisi töötajaid värvatakse kahel viisil: valikumenetluse CAST Permanent või erakorralise valikumenetluse kaudu. 

Esimesel juhul tähistab lühend CAST lepinguliste töötajate valimise töövahendit Contract Agents Selection Tool ja Permanent tähendab, et valikumenetlusele ei ole kehtestatud kandideerimistähtaega.

Valikumenetluse CAST Permanent ametikohad on seotud väga erinevate tööprofiilidega. Selle valikumenetluse raames kandideeritakse profiilile, mitte konkreetsele ametikohale.

ELi institutsioonid, organid ja asutused võivad värvata lepingulisi töötajaid, et täita konkreetseid ametikohti lepinguliste töötajate erakorralise valikumenetluse kaudu. Sellisel juhul on iga vaba ametikoha jaoks kehtestatud kandideerimistähtaeg.  

Lepinguliste töötajate erakorralisi valikumenetlusi võidakse vastavalt vajadusele kohaldada mitmesuguste profiilide puhul, nagu veebmeistrid, poliitikaametnikud, keelespetsialistid, projektikoordinaatorid, turvaametnikud, tehniliste nõuete eest vastutavad isikud, autojuhid, kommunikatsioonispetsialistid, uurijad jne.  

Nii valikumenetluse CAST Permanent kui ka lepinguliste töötajate erakorralise valikumenetluse puhul saab kandideerimise kohta lisateavet EPSO lehelt „Kuidas kandideerida?“.

Nii valikumenetluse CAST Permanent kui ka erakorralise valikumenetluse puhul võetakse edukaks osutunud kandidaadid tööle kindlaksmääratud ajaks. Mõnes ELi organis ja asutuses on võimalik lepinguid pikendada määramata ajaks.

Kõik lepingulised töötajad jagunevad nelja tegevusüksusesse (ametiastmed):

Tegevusüksus

Palgaaste

Ametiülesanded

IV tegevusüksus

13–18

Haldusalased, nõuandvad, keelelised ülesanded ja samaväärsed tehnilised ülesanded, mida täidetakse ametnike või ajutiste töötajate juhendamisel.

III tegevusüksus

8–12

Täitevülesanded, eelnõude väljatöötamine, raamatupidamine ja muud samaväärsed tehnilised ülesanded, mida täidetakse ametnike või ajutiste töötajate juhendamisel.

II tegevusüksus

4–7

Kantselei- ja sekretäritöö, büroo juhtimine ja muud samaväärsed ülesanded, mida täidetakse ametnike või ajutiste töötajate juhendamisel.

I tegevusüksus

1–3

Füüsilise töö ja haldusabi andmisega seotud ülesanded, mida täidetakse ametnike või ajutiste töötajate juhendamisel.

Üksikasjalik lisateave palgatabeli kohta (14/12/2023 – C/2023/1544).

Otsige lepingulistele töötajatele pakutavaid töövõimalusi siit.

Ajutised töötajad võetakse tööle kindlaksmääratud ajaks, et täita ELi institutsioonides ja asutustes vabad ametikohad. See aeg võib ulatuda mõnest kuust mõne aastani. 

Neilt võidakse oodata näiteks regulatiivsete, õiguslike, teaduslike või finantsalaste tugiülesannete täitmist;  poliitika- ja andmeanalüüside tegemist; IT-, haldus-, uurimis-, kommunikatsiooni- ja programmeerimisülesannete täitmist, kui nimetada vaid mõnda.

Ajutised töötajad on ametikohtadel, mis eeldavad erinevat kvalifikatsiooni ja spetsialiseerumist, alates assistendist kuni kõrgema administraatori ametikohani. 

Administraatori ametikohale võib ajutisi töötajaid värvata alates palgaastmetest AD5 kuni AD6 või ka kõrgemal palgaastmel. Assistendi palgaastmed ajutistele töötajatele on tavaliselt AST1–AST3, kuid võivad spetsialiseeritumate ametikohtade puhul olla ka kõrgemad.

Üksikasjalik lisateave palgatabeli kohta.

Lisateave ajutiste töötajate valikumenetluste ja neile pakutavate töövõimaluste kohta.

ELi praktikaprogrammid pakuvad hiljuti kõrgkooli lõpetanutele võimalust täiustada oma kutseoskusi, laiendada oma võrgustikku ja täiendada oma teadmisi ELi kohta.

Praktika annab suurepärase ülevaate ELi avaliku teenistuse tööst ning seda pakutakse paljudes valdkondades: õigus, inimressursid, keskkond, kommunikatsioon, rahandus, andmekaitse, teadusuuringud, välispoliitika, intellektuaalomand jne. 

Institutsioonid, nagu Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Kontrollikoda, ning ELi ametid korraldavad tavaliselt viie kuu pikkust praktikat. 

Praktikakohale kandideerimiseks peab kandidaadil olema akadeemiline kraad. Pärast töölevõtmist täidavad praktikandid madalama palgaastmega administraatoritega sarnaseid tööülesandeid.

Enamik praktikakohti on tasustatud (tavaliselt umbes 1200 eurot kuus).

Lisateavet ja taotlemise üksikasjad leiate meie spetsiaalselt praktikalehelt

Samuti võite tutvuda meie ELi institutsioonide üliõpilassaadikute programmiga, mis on mõeldud neile üliõpilastele, kes on huvitatud ELi pakutavate töövõimaluste edendamisest oma ülikoolides.

ELi institutsioonid ja asutused värbavad neid alati, kui nad vajavad riiklike ekspertide pakutavaid ainulaadseid oskusi, milleks võivad olla eksperditeadmised sellistes valdkondades nagu tehnika, turvalisus, õigus- ja finantsküsimused.  

Riikide lähetatud ekspertide ametikohad avaldatakse sageli EPSO vabade ametikohtade veebilehel. Vaba ametikoha teade sisaldab kõiki üksikasju valikumenetluse, lähetuse tingimuste, osalemistingimuste ja ametiülesannete laadi kohta. 

Värbavatel ELi institutsioonidel, organitel ja asutustel on oma kandideerimis- ja värbamismenetlused. 

Töövõimalustega tutvumiseks võtke ühendust oma riigi alalise esindusega Euroopa Liidu juures.

Muid töötajate kategooriaid on mitu, näiteks:

• koosseisuvälised töötajad 
• ELi eksperdid
• parlamendiliikmete assistendid
• vabakutselised keelespetsialistid
• hooldustöötajad ja söökla personal

Lisateavet kategooriate ja menetluste kohta, mida kandideerimisel järgida, leiate selleteemaliselt lehelt.