Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Hoe worden mijn kwalificaties en ervaring beoordeeld?

Question categories:

In de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling zijn (in punt 3) alleen de basisvoorwaarden voor kwalificaties en ervaring vermeld. Deze zijn ook te vinden in de Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden. De specifieke voorwaarden worden door de aanwervende diensten vastgesteld volgens hun behoeften en vacatures. De aanwervende diensten beoordelen de geschiktheid van de kandidaten op basis van de informatie in het sollicitatieformulier en de bewijsstukken die u zal moeten overleggen. De bewijsstukken kunnen gevraagd worden in de fase van de aanwervingstests of voordat u in dienst treedt.

EPSO kan geen informatie verstrekken over de regels die de verschillende aanwervende diensten hanteren wat betreft de beoordeling van kwalificaties en/of ervaring. Het zou kunnen gaan om de volgende regels (niet-bindend voorbeeld):

Onderwijskwalificaties

Graden, diploma’s en/of certificaten die zijn uitgereikt in een EU- of niet-EU-land moeten worden erkend door een bevoegde autoriteit van een EU-lidstaat.

Werkervaring

 1.  Werkervaring wordt over het algemeen alleen meegeteld als is voldaan aan de volgende algemene voorwaarden:

  a) de werkervaring werd opgedaan nadat de in de aankondiging van vergelijkend onderzoek vermelde minimale onderwijskwalificatie werd behaald;
  b) er is sprake van een reële en daadwerkelijke arbeidsprestatie;
  c) er is sprake van bezoldiging;
  d) er is sprake van een professionele relatie, d.w.z. deelname aan een organisatiestructuur of de verlening van een dienst;
  e) de werkervaring is relevant volgens de in de aankondiging van vergelijkend onderzoek vastgestelde criteria.

 2. Voor de hieronder vermelde werkervaring kunnen specifieke regels gelden, bijvoorbeeld:

  a) In het geval van vrijwilligerswerk wordt onder “bezoldiging” elke ontvangen financiële vergoeding verstaan, met inbegrip van een kostenvergoeding en verzekeringsdekking. Daarnaast moet het vrijwilligerswerk vergelijkbaar zijn met gewoon werk wat betreft aantal wekelijkse uren en duur.

  b) In het geval van stages wordt onder “bezoldiging” elke ontvangen financiële vergoeding verstaan, met inbegrip van een kostenvergoeding en verzekeringsdekking. Een verplichte stage die deel uitmaakt van een studieprogramma kan worden meegeteld op voorwaarde dat (i) de stage werd gevolgd nadat de in de aankondiging van vergelijkend onderzoek vermelde minimale onderwijskwalificatie werd behaald en (ii) het om een betaalde stage gaat.

  c) Een verplichte stage die deel uitmaakt van een programma dat leidt tot of een voorwaarde is voor inschrijving bij een beroepsvereniging om het recht op uitoefening van een beroep te verkrijgen (bijvoorbeeld toelating tot de orde van advocaten), kan worden meegeteld, ook als er geen sprake is van bezoldiging. Als het werk evenwel niet werd bezoldigd, kan de stageperiode slechts worden meegeteld als het programma met succes werd afgerond en het recht om het beroep uit te oefenen werd verkregen. In alle gevallen wordt deze periode slechts meegeteld voor de verplichte minimumduur ervan.

  d) Militaire dienstplicht die is vervuld vóór of na het behalen van de in de aankondiging van vergelijkend onderzoek vermelde minimale onderwijskwalificatie wordt meegeteld, ook als die niet relevant is volgens de in de aankondiging van vergelijkend onderzoek vermelde vereisten, doch voor maximaal de verplichte duur van de dienstplicht in de betrokken lidstaat.

  e) Zwangerschaps-/vaderschaps-/ouderschaps- en adoptieverlof wordt meegeteld als het verlof is opgenomen in het kader van een arbeidscontract.

  f) Een promotie/doctoraat wordt meegeteld als werkervaring van ten hoogste drie jaar, ook als er geen sprake is van bezoldiging, op voorwaarde dat de doctorsgraad is behaald.

  g) Deeltijdwerk wordt meegeteld naar rato van de daadwerkelijk gewerkte tijd (als u bijvoorbeeld zes maanden halftijds hebt gewerkt, wordt dit meegeteld als drie maanden werkervaring).