Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Personeelscategorieën

Picture showing an older woman shaking the hand of a younger man

De EU biedt functies in verschillende categorieën: vaste ambtenaren, arbeidscontractanten, tijdelijke functionarissen, gedetacheerde nationale deskundigen, stagiairs en anderen. 

Klik op de tabbladen hieronder voor meer informatie over de werkzaamheden en arbeidsvoorwaarden per categorie. 

Op onze pagina Hoe kan ik solliciteren? vindt u meer informatie over de selectieprocedures voor elke categorie. 

Met onze oefentests kunt u kijken welke vaardigheden u al heeft en welke u misschien nog moet ontwikkelen om de selectieprocedure met succes te doorlopen. 

Er zijn ook pagina’s over de verschillende loopbaanprofielen en de huidige vacatures.

Vaste ambtenaren worden voor onbepaalde tijd aangesteld. Zij vormen het grootste deel van het personeelsbestand.

Er zijn drie categorieën vaste ambtenaren: administrateurs (AD), assistenten (AST) en secretariaats- en kantoormedewerkers (AST/SC).

Administrateurs

Administrateurs werken op verschillende gebieden, zoals justitie, juridische zaken, financiën, milieu en klimaatverandering, buitenlandse zaken, landbouw, economie, IT, communicatie, human resources, wetenschap, vertaling en vertolking. 

De taken omvatten het ontwikkelen van beleid en wetgeving; analyses en advieswerkzaamheden; taken die voortvloeien uit wet- en regelgeving; internationale onderhandelingen; overleggen met belanghebbenden en partners; contacten met burgers; vertalen en reviseren van EU-wetteksten, en nog veel meer. 

De loopbaan van een administrateur loopt van rang AD 5 tot en met AD 16. AD 5 is het instapniveau voor universitair afgestudeerden. De rangen AD 15 en 16 zijn voorbehouden aan directeuren-generaal. 

Specialisten kunnen soms ook beginnen in rang AD 6 of AD 7. Daarvoor zijn doorgaans een specifieke opleiding en enkele jaren relevante werkervaring verplicht. 

De rangen AD 9 tot en met AD 12 betreffen middenkaderfuncties. Om te kunnen starten in deze hogere rangen is managementervaring verplicht.

Assistenten

Assistenten vervullen meestal een uitvoerende of technische rol en bieden ondersteuning op uiteenlopende terreinen, zoals financiën, communicatie, administratie, onderzoek, IT of uitvoering van beleid. 

De loopbaan van een assistent loopt van rang AST 1 tot en met AST 11, met als instapniveaus de rangen AST 1 tot en met 3. 

Secretariaats-/kantoormedewerkers – Ondersteunend personeel
 
Secretariaats- en kantoormedewerkers voeren in het algemeen kantoorbeheerstaken uit of leveren administratieve en technische ondersteuning. Dit omvat bijvoorbeeld het afhandelen van documenten en dossiers; het ondersteunen van de activiteiten van de afdeling (vergaderingen, dienstreizen, agendabeheer); het verzamelen en verspreiden van informatie (databanken, bestanden); manuele taken.

Deze medewerkers hebben een rang die loopt van AST/SC 1 tot AST/SC 6. Nieuw personeel begint meestal in AST/SC 1 of AST/SC 2. 

 

Lees meer hierover in de salaristabel.

Meer informatie over selectieprocedures en vacatures voor vaste ambtenaren.

U kunt bij de EU aan de slag als arbeidscontractant, op basis van een tijdelijk contract. 

Arbeidscontractanten voeren manuele of administratieve taken uit en zorgen voor extra capaciteit op gespecialiseerde gebieden waarvoor onvoldoende ambtenaren beschikbaar zijn. 

Arbeidscontractanten worden op twee verschillende manieren aangeworven: via de permanente CAST-procedure of via een ad-hoc-selectieprocedure

CAST staat voor Contract Agents Selection Tool (selectietool voor arbeidscontractanten). “Permanent” betekent dat de procedure open blijft staan, er is geen uiterste inschrijvingstermijn.

De permanente CAST-procedure heeft betrekking op verschillende gebieden en diverse profielen. Via deze selectieprocedure solliciteert u voor een profiel, niet voor een specifieke functie.

De EU-instellingen, -organen en -agentschappen kunnen ook via ad-hoc-procedures arbeidscontractanten aanwerven om specifieke vacatures in te vullen. Voor dergelijke procedures wordt een uiterste datum voor de indiening van sollicitaties vastgesteld. 

Dergelijke ad-hoc-vacatures worden gepubliceerd voor een grote verscheidenheid aan profielen. Het kan bijvoorbeeld gaan om webmasters, beleidsmedewerkers, linguïsten, projectcoördinatoren, veiligheidsfunctionarissen, wetenschappelijke beleidsmedewerkers en ingenieurs, chauffeurs, communicatiespecialisten of onderzoekers, om er maar een paar te noemen. 

Lees meer over de sollicitatieprocedures voor de permanente CAST-selectie en de ad-hoc-vacatures op Hoe kan ik solliciteren?

Zowel bij CAST Permanent als de ad-hoc-vacatures gaat het om een contract voor een bepaalde tijd. In sommige EU-organen en -agentschappen kunnen die contracten voor onbepaalde tijd worden verlengd.

De functies van arbeidscontractanten zijn onderverdeeld in vier functiegroepen (loopbaanniveaus):
I. Handenarbeid en administratieve ondersteuning (FG I)
II. Kantoor- en secretariaatswerkzaamheden, kantoorleiding en gelijkwaardige werkzaamheden (FG II)
III. Uitvoerende, redactionele, boekhoudkundige en gelijkwaardige technische werkzaamheden (FG III)
IV. Administratieve, adviserende, taalkundige en gelijkwaardige technische werkzaamheden (FG IV)

Lees meer hierover in de salaristabel.

Vacatures voor arbeidscontractanten zoeken.

Tijdelijke functionarissen vervullen vacatures binnen de Europese instellingen gedurende een bepaalde periode, die kan variëren van enkele maanden tot enkele jaren. 

Zij voeren gewoonlijk regelgevende, juridische, wetenschappelijke of financiële ondersteunende taken uit,  verrichten beleids- en gegevensanalyses, of verrichten taken op het gebied van IT, administratie, onderzoek, communicatie en programmering, om er maar een paar te noemen.

Tijdelijke functionarissen vervullen functies die verschillende soorten kwalificaties en specialisaties vereisen, van assistent tot hogere administrateursfuncties. 

Als administrateur beginnen tijdelijke functionarissen in de rangen AD5 - AD6, of hoger. Assistenten beginnen tussen AST 1 en AST 3, of in hogere rangen voor meer gespecialiseerde profielen.

Lees meer hierover in de salaristabel.

Lees meer over selectieprocedures en vacatures voor tijdelijk personeel.

Via de stageprogramma’s van de EU krijgt u als pas afgestudeerde de kans om werkervaring op te doen, uw netwerk uit te breiden en uw kennis van de EU te vergroten.

Stages geven een goed beeld van wat het betekent om bij de EU te werken. Er zijn stages op allerlei gebieden, zoals rechten, human resources, milieu, communicatie, financiën, gegevensbescherming, wetenschappelijk onderzoek, buitenlands beleid, intellectuele eigendom, om er maar enkele te noemen. 

Het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad van de EU, de Europese Rekenkamer en de EU-agentschappen, -instellingen en -agentschappen organiseren doorgaans stages van vijf maanden

Om voor een stage te solliciteren, moet u een universitair diploma hebben. Stagiairs voeren taken uit die vergelijkbaar zijn met die van beginnende administrateurs.

De stages worden meestal betaald (gewoonlijk ongeveer 1 200 EUR per maand).

Meer informatie over stages en de sollicitatieprocedure is te vinden op onze pagina over stages

Bent u student en hebt u interesse om op uw universiteit de carrièremogelijkheden bij de EU onder de aandacht te brengen? Kijk dan eens op de pagina over student-ambassadeurs.

Gedetacheerde nationale deskundigen (GND’s) zijn gekwalificeerde ambtenaren uit de EU-lidstaten die hun expertise voor een bepaalde periode ten dienste stellen van de EU. 

De EU-instellingen en -agentschappen doen een beroep op hen wanneer zij medewerkers nodig hebben met zeer specifieke competenties, b.v. op het gebied van techniek, beveiliging, juridische of financiële zaken, IT, communicatie, gezondheid, levensmiddelen of human resources, om er maar enkele te noemen.

Deze uitwisseling van expertise zorgt voor een win-winsituatie en efficiënte en soepele werkrelaties tussen de EU en haar lidstaten. 

Aan het eind van hun detachering nemen de nationale deskundigen de opgedane EU-ervaring mee naar hun eigen nationale overheidsdiensten.

Lees meer over de selectieprocedures en vacatures voor GND’s.

Er zijn nog verschillende andere personeelscategorieën, zoals:
• Uitzendkrachten 
• EU-deskundigen
• Parlementaire medewerkers
• Freelancevertalers en ‑tolken
• Onderhouds- en kantinepersoneel

Meer informatie over deze categorieën en de sollicitatieprocedures vindt u op Hoe kan ik solliciteren?