Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Kiirem, sujuvam ja kergemini juurdepääsetav konkursimudel

man on the laptop

EPSO juhtorgan, institutsioonidevaheline haldusnõukogu, otsustas 31. jaanuaril jätta senise valikumenetluse põhjaliku läbivaatamise tulemusel suulised katsed EPSO valikumenetlusest välja.

Edaspidi pööratakse konkurssidel suuremat tähelepanu kandidaatide kvalifikatsioonile ning kirjalikele testidele ja katsetele, mis korraldatakse ühe sessioonina. Kõik testid ja katsed toimuvad veebis kaugjälgimise teel. Et sellest keskkonnast võimalikult hea ülevaade saada, lugege EPSO teabelehti ja juhiseid kaugjälgitavate testide ja katsete kohta.

Kui testide ja katsete etapp on üksnes kirjalikus vormis, on EPSO-l võimalik lühendada konkursi ajakava vaid kuue kuuni ja võimalik, et veelgi lühema ajani.

Konkursi tulemusel koostab valikukomisjon edukatest kandidaatidest reservnimekirja. Seejärel saavad institutsioonid nimekirjast töötajaid värbama hakata.

Esimene teade uue konkursimudeli alusel toimuva konkursi kohta avaldati 22. juunil 2023 (Majandus). Korrapärased uuendused on kättesaadavad EPSO veebisaidil: Tulevased valikumenetlused | EU Careers (europa.eu) Tellida saab ka e-teavituse.
 

Peamine uuendus

Hindamiskeskuse etapist ja selle suulistest katsetest, mis on olnud kasutusel alates 2010. aastast, loobutakse.

Kandidaatide üldvõimeid ja -oskusi hinnatakse küll ka edaspidi, aga alles pärast reservnimekirjade koostamist peetavatel vestlustel, mille viivad läbi värbavad ELi institutsioonid. Keda tööle võtta, jääb täielikult institutsioonide endi otsustada.
 

Peamised eelised

Kiirus: eesmärk on viia avalikud konkursid lõpule kuue kuuga ja võimalik, et veelgi lühema aja jooksul (alates konkursiteate avaldamisest kuni reservnimekirja koostamiseni).

Tõhusus: kõik testid ja katsed toimuvad veebis ühe sessioonina ja iga kandidaat sooritab need ühe päeva jooksul.

Tänapäevane: veebipõhised testid ja katsed on kiiremad, paindlikumad, kooskõlas tänapäeva digiteeritud maailmaga, keskkonnahoidlikumad ja kättesaadavamad enamikule kandidaatidest, olenemata nende asukohast.

Läbipaistvus: EPSO avaldab eelnevalt veebis üldkonkurssidel kasutatava ELiga seotud teadmiste testi koostamise allikad, mis tagab kandidaatidele võrdsed võimalused.

Kvaliteet: EPSO uue konkursimudeli kohaselt on edukad kandidaadid kognitiivsete oskuste, valdkonnapõhiste teadmiste ning kirjaliku väljendusoskuse ja dokumentide koostamise oskuse poolest parimate seas. Neil on sobiv diplom ja/või töökogemus.

Selgelt määratletud võimed ja oskused: kehtima jääb pädevusraamistik, mille EPSO 2022. aasta aprillis vastu võttis.

Mitmekesisus: kiirema, lihtsama ja kättesaadavama konkursimudeliga soovib EPSO motiveerida kandideerimisavaldusi esitama mitmekesisema taustaga kandidaate.
 

 

Uue mudeli põhistruktuur

Verbaalse, matemaatilise ja abstraktse mõtlemise testid

Verbaalse, matemaatilise ja abstraktse mõtlemise testid jäävad ka edaspidi valikumenetluse osaks, kuid nende tulemusi tavaliselt ei järjestata, piisab vaid minimaalsest punktisummast. Kaal, mida igale kolmele oskusele antakse, võib sõltuvalt valitud profiilist erineda. 

ELiga seotud teadmiste test üldkonkursside puhul
Valdkonnapõhine valikvastustega küsimustik spetsialistide konkursside puhul

ELiga seotud teadmiste testis keskendutakse sisulistele küsimustele, mis puudutavad ELi toimimist, poliitikat ja menetlusi.

Allikad, millel testid põhinevad, on veebis kättesaadavad, mistõttu on teste võimalik teha ka nendel, kes ei ole ei ülikoolis ega tööl ELi puudutavate küsimustega varem kokku puutunud. Testide koostamiseks kasutatud lähtematerjalid avaldatakse konkursiteatega samal ajal.

Spetsialistide konkursside valdkonnapõhise valikvastustega küsimustiku lähtematerjale EPSO ei avalda.

Juhtumiuuring

Kõik konkursid sisaldavad juhtumianalüüsi, millega hinnatakse kandidaatide kirjalikku väljendusoskust (st teksti koostamise oskust).

Digioskuste test

Mõnedel konkurssidel, näiteks AD5 üldkonkursil, võiks vastavalt ELi institutsioonide vajadustele kasutusele võtta digioskuste testi.
 

Konkursi peamised etapid

  • Konkursiteate avaldamine
  • Osalemistingimuste täitmise enesehindamine kogemuste hindamise vahendi EASI* (Experience Assessment Survey Instrument) abil ja seejärel kandideerimisavalduse esitamine
  • Mõtlemisoskuse testid, mida hinnatakse skaalal „sooritatud/mittesooritatud“
  • ELi teadmistega seotud test üldkonkursside puhul või valdkonnapõhine valikvastustega küsimustik spetsialistide konkursside puhul – tulemused esitatakse paremusjärjestuses
  • Digioskuste test (vajaduse korral)
  • Juhtumianalüüs (hinnatakse dokumendi koostamise oskust), mis vaadatakse läbi ainult nende kandidaatide puhul, kes on saanud parimad tulemused ELiga seotud teadmiste testi või valdkonnapõhise valikvastustega küsimustiku eest
  • Osalemistingimuste täitmise kontrollimine asjakohases etapis (lõplik kontroll enne reservnimekirja kandmist; vajaduse korral teise keele oskuse kontrollimine)
  • Reservnimekiri (edukate kandidaatide andmebaas, mille EPSO avaldab pärast iga konkurssi ja mida ELi institutsioonid kasutavad vastavalt oma konkreetsetele värbamisvajadustele)
  • Läbivaatamistaotluse esitamine ühtse kontaktpunkti kaudu – Kandidaatidel on võimalik taotleda, et vaadatakse läbi otsus testitulemuste kohta, kui nad leiavad, et on tehtud sisuline viga või on rikutud konkursieeskirju, mis võib mõjutada valikumenetluse tulemust. Seda taotlust saab esitada ainult üks kord konkursiteates esitatud menetlusi järgides.

* Kogemuste hindamise vahendi eesmärk on anda huvitatud kandidaatidele nende soovi korral tagasisidet, mis aitab neil paremini hinnata, kui tõenäoliselt nende kvalifikatsioon ja töökogemus vastab konkursiteates sätestatud nõuetele. Tagasisidet antakse üksnes kandidaatidele ja seda ei jagata ühegi valikukomisjoni liikmega.