Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Milliseid lisamenetlusi tuleb läbida, kui mind võetakse Euroopa Komisjoni tööle ametikohale, kus tuleb töödelda tundlikku ja salastatud teavet?

Question categories:

Vastavalt komisjoni otsuse 2015/4441 artikli 10 lõikele 2 peab kõigil Euroopa Komisjoni töötajatel, kes töötlevad tundlikku ja salastatud teavet, mis eeldab suurt konfidentsiaalsust („ELi salastatud teave“), olema asjakohase taseme julgeolekuluba („EU SECRET“).

Arvestades, et komisjon töötleb korrapäraselt tundlikku ja salastatud teavet, mis eeldab suurt konfidentsiaalsust, on teenistuse huvides, et nendel töötajatel, kelle tööülesanded nõuavad neilt juurdepääsu tundlikule ja salastatud teabele, oleks asjakohase taseme juurdepääsuluba („EU SECRET“).

Sellest tulenevalt võidakse konkursil edukalt osalenud kandidaatidelt nõuda, et nad läbiksid Euroopa Komisjoni teatavatele ametikohtadele töölevõtmise eeltingimusena kõnealuses otsuses ette nähtud julgeolekukontrolli menetluse. See eeltingimus esitatakse selgelt asjaomase ametikoha kohta esitatavas vaba ametikoha teates. Edukad kandidaadid peavad olema valmis julgeolekukontrolli menetluse läbima.

Menetluse korraldab selle liikmesriigi pädev asutus, mille kodanikud kandidaadid on. Menetlus võib liikmesriigiti märkimisväärselt erineda. Kandidaatidel soovitatakse end kõnealuse menetlusega enne kandideerimisavalduse esitamist kurssi viia.


1 Komisjoni 13. märtsi 2015. aasta otsus (EL, Euratom) 2015/444 ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekunormide kohta (ELT L 72, 17.3.2015, lk 53).