Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Poriadok testovacieho centra Prometric

Uchádzači sa musia v priestoroch testovacieho centra vždy správať profesionálne, zdvorilo a ohľaduplne. Priebežné monitorovanie sa pri všetkých testoch zabezpečuje prostredníctvom audiozáznamu a videozáznamu, fyzického dohľadu a kontroly cez monitorovacie okno. TCA (Test Center Administrator, administrátor testovacieho centra) má právo vylúčiť vás z absolvovania testov za porušenie ktoréhokoľvek z ustanovení poriadku testovacieho centra, ako aj za hrubé správanie voči TCA alebo iným uchádzačom. Ak sa zistilo, že ste počas testu porušili ktorékoľvek z ustanovení poriadku, TCA je povinný informovať o tom poskytovateľa Prometric a vášho zadávateľa testov. Prometric potom sám alebo v spojení s vašim zadávateľom testov podnikne všetky ďalšie potrebné sankčné opatrenia, ktoré môžu viesť až k neuznaniu výsledkov vašich testov a/alebo občianskoprávnym či trestnoprávnym dôsledkom.

 

DÔVERNOSŤ OBSAHU TESTOV A TESTOVACÍCH SYSTÉMOV

 • Systém testovania na počítači, inštruktáž, obsah testov a dotazník sú neverejným, dôverným a chráneným majetkom poskytovateľa Prometric a/alebo vášho zadávateľa testov.
 • Oznamovanie, zverejňovanie, rozmnožovanie alebo prenos ktorejkoľvek časti testu v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkom (napr. verbálne, elektronicky, písomne atď.) na akékoľvek účely je prísne zakázané.
 • KAŽDÉ rozmnožovanie alebo zverejnenie bude mať pre vás a každého, kto vás navádzal alebo spoločne s vami konal, občianskoprávne a/alebo trestnoprávne dôsledky.

 

POSTUP PRI ZÁPISE A PRESTÁVKY V TESTOVACOM CENTRE

 • Na účasť na testoch musíte predložiť originál platného preukazu totožnosti (s aktuálnym dátumom platnosti) vydaného orgánom štátnej správy s vašou fotografiou a podpisom. Zadávateľ testov určí vopred, aké typy preukazov totožnosti akceptuje.
 • Pred každým vstupom do testovacej miestnosti prejdete kontrolou detektorom kovu.
 • Pred každým vstupom do testovacej miestnosti sa od vás bude vyžadovať, aby ste si vytiahli nohavice nad členky, vyprázdnili a vyvrátili všetky vrecká a vytiahli rukávy košele nad zápästie .
 • Ak nosíte okuliare, budete si ich musieť zložiť, aby sa mohlo vizuálne skontrolovať, či neobsahujú záznamové zariadenie. Veľké šperky sa musia odložiť v skrinke kvôli obavám zo skrytých záznamových zariadení.
 • Podľa pokynov zadávateľa môžu mať testy plánované alebo neplánované prestávky. Pred každým odchodom z testovacej miestnosti sa musíte odhlásiť.
 • TCA vám oznámi, čo je povolené počas prestávky, najmä či máte povolený prístup k svojej úschovnej schránke a k mobilným telefónom a poznámkam, ktoré v nej máte uložené. Všetci uchádzači musia TCA vopred informovať, keď si chcú počas prestávky zobrať z úschovnej schránky nejaký predmet vrátane liekov. Zadávateľ testov bude informovaný o tom, ak ste opakovane alebo na dlhší čas opustili testovaciu miestnosť.
 • Po návrate z prestávky musíte bez výnimky prejsť všetkými bezpečnostnými kontrolami, predložiť platný preukaz totožnosti, nahlásiť sa a pokiaľ to vyžaduje zadávateľ testov, poskytnúť odtlačok prsta, aby ste mohli opäť vstúpiť do testovacej miestnosti.

 

Zakázané predmety a správanie v testovacom centre

 • Vo všetkých testovacích centrách Prometric sú zbrane zakázané.
 • Do testovacej miestnosti sa nesmú priniesť nepovolené osobné predmety. Medzi takéto predmety patria okrem iného: vrchné ošatenie, klobúky, potraviny, nápoje, peňaženky, aktovky, notebooky, hodinky, mobilné telefóny, elektronické zariadenia alebo mobilné technológie.
 • Písomné poznámky, uverejnené materiály a iné testovacie pomôcky sú prísne zakázané v testovacej miestnosti okrem prípadov povolených zadávateľom testov. Pracovníci testovacieho centra sa riadia podľa platných postupov klienta týkajúcich sa povolených predmetov v testovacích centrách.
 • Písomné poznámky alebo elektronické zariadenia, ktoré sa nájdu v testovacej miestnosti budú zhabané administrátorom testovacieho centra.
 • V testovacej miestnosti sú povolené iba mäkké zátky do uší (bez šnúrok/káblov) a papierové vreckovky poskytované centrom.
 • Všetky materiály, ktoré poskytol TCA, musíte po skončení testov vrátiť. Predtým ako vám počas testu TCA poskytne nový poznámkový papier, musíte použitý poznámkový papier vrátiť.
 • Ľahké odevy, ako napríklad svetre, obleky, šále atď., si uchádzač musí odložiť na svoju stoličku, nie do lona alebo na pracovnú stanicu. Vrchné ošatenie, ako sú kabáty, vetrovky, pršiplášte atď., nie je v testovacej miestnosti povolené.
 • Rozprávať sa s inými uchádzačmi v testovacej miestnosti, pozerať sa na ich obrazovky, do ich testovacích materiálov alebo písomných poznámok je prísne zakázané.

 

Poznámka: V prípade rozporu majú pred týmto poriadkom prednosť postupy klienta/zadávateľa testov.

 

Vyhlásenie: Tento poriadok stanovila spoločnosť Prometric. Za uvedený obsah, ktorý môže podliehať zmenám, úrad EPSO nezodpovedá.