Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Regulamin ośrodka egzaminacyjnego Prometric

Kandydaci przebywający w budynkach ośrodka egzaminacyjnego proszeni są o zachowywanie się w sposób profesjonalny i uprzejmy oraz o odnoszenie się do innych z szacunkiem. Przebieg wszystkich egzaminów jest nieprzerwanie monitorowany za pomocą sprzętu audiowizualnego i okna obserwacyjnego oraz podczas obchodzenia pomieszczeń przez osoby nadzorujące. Administrator ośrodka egzaminacyjnego jest uprawniony do wykluczenia kandydata z egzaminu w przypadku naruszenia przez niego któregokolwiek punktu regulaminu ośrodka egzaminacyjnego, w tym w przypadku niewłaściwego zachowania wobec administratora ośrodka lub innych kandydatów. W przypadku naruszenia przez kandydata któregokolwiek punktu regulaminu podczas egzaminu administrator ośrodka ma obowiązek poinformować o tym firmę Prometric i organizatora egzaminu. Firma Prometric, samodzielnie lub razem z organizatorem egzaminu, podejmuje w takiej sytuacji wszelkie działania niezbędne w celu nałożenia odpowiedniej kary, mogącej polegać nawet na unieważnieniu wyniku egzaminu kandydata lub wszczęciu postępowania cywilnego lub karnego.

 

POUFNOŚĆ TREŚCI EGZAMINU / SYSTEMU EGZAMINACYJNEGO

 • System służący do przeprowadzania testów komputerowych, prezentacja dotycząca jego działania, treść egzaminu i ankieta stanowią nieopublikowane, poufne i zastrzeżone materiały firmy Prometric lub organizatora egzaminu.
 • Surowo zabronione jest informowanie o jakimkolwiek elemencie egzaminu, publikowanie tego rodzaju informacji, powielanie ich lub przekazywanie w jakimkolwiek celu, w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków (np. ustnie, pisemnie, elektronicznie itp.).
 • JAKIEKOLWIEK powielenie lub ujawnienie spowoduje natychmiastowe wszczęcie postępowania cywilnego lub karnego wobec kandydata i osób, które nim kierują lub są z nim w zmowie.

 

PROCEDURY WARUNKUJĄCE WSTĘP DO POMIESZCZENIA EGZAMINACYJNEGO I PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W PRZYPADKU PRZERW

 • Aby przystąpić do egzaminu, należy okazać oryginalny, ważny (aktualny) dokument tożsamości wydany przez organ rządowy oraz opatrzony zdjęciem i podpisem. Wymagania dotyczące ważności dokumentu i liczbę uznawanych dokumentów tożsamości określa organizator egzaminu.
 • Przed każdym wejściem do pomieszczenia egzaminacyjnego kandydat jest skanowany wykrywaczem metalu.
 • Przed każdym wejściem do pomieszczenia egzaminacyjnego kandydat musi podnieść nogawki spodni powyżej kostki, opróżnić i wywrócić na drugą stronę wszystkie kieszenie oraz podwinąć rękawy koszuli powyżej nadgarstków.
 • Kandydaci noszący okulary mogą zostać poproszeni o ich zdjęcie do kontroli wizualnej umożliwiającej sprawdzenie, czy nie zawierają one urządzeń rejestrujących. Dużą biżuterię należy zdeponować w zamykanym schowku – ma to uniemożliwić ukrycie urządzeń rejestrujących.
 • W trakcie egzaminów kandydaci mogą mieć prawo do przerw w dowolnym lub w wyznaczonym momencie, w zależności od tego, co zostało przewidziane przez organizatora egzaminu. Przy każdym wyjściu z pomieszczenia egzaminacyjnego należy się podpisać.
 • Administrator ośrodka informuje kandydatów o tym, co jest dozwolone podczas przerw w egzaminie, w szczególności czy możliwy jest dostęp do zamykanych schowków oraz do przechowywanych w nich telefonów komórkowych i notatek. Przed sięgnięciem po przedmiot przechowywany w szafce, w tym po lekarstwa, należy poinformować o tym administratora ośrodka. Powtarzające się lub przedłużające się wyjścia z pomieszczenia egzaminacyjnego zostaną zgłoszone organizatorowi egzaminu.
 • Aby ponownie wejść do pomieszczenia egzaminacyjnego, po powrocie z przerwy każdy kandydat bez wyjątku musi przejść wszystkie kontrole bezpieczeństwa, okazać ważny dowód tożsamości, złożyć podpis oraz, jeżeli wymaga tego organizator egzaminu, złożyć odciski palców.

 

Zabronione przedmioty i niedozwolone zachowania kandydatów na terenie ośrodka egzaminacyjnego

 • Na teren żadnego ośrodka egzaminacyjnego Prometric nie można wnosić broni.
 • Do pomieszczenia egzaminacyjnego nie można wnosić niedozwolonych przedmiotów osobistych. Takie przedmioty obejmują m.in.: odzież wierzchnią, kapelusze/czapki, żywność, napoje, torebki, teczki, notatniki, zegarki, telefony komórkowe, urządzenia elektroniczne i urządzenia do noszenia na ciele.
 • Surowo zabronione jest wnoszenie do pomieszczenia egzaminacyjnego notatek, opublikowanych materiałów i innych pomocy egzaminacyjnych, z wyjątkiem materiałów dopuszczonych przez organizatora egzaminu. Źródłem informacji o dopuszczonych przedmiotach będą dla personelu ośrodka egzaminacyjnego obowiązujące zasady postępowania otrzymane od klienta.
 • Notatki lub urządzenia elektroniczne wykryte w pomieszczeniu egzaminacyjnym zostaną przez administratora ośrodka skonfiskowane.
 • W pomieszczeniu egzaminacyjnym można korzystać wyłącznie z chusteczek higienicznych dostarczonych przez ośrodek oraz używać tylko miękkich zatyczek do uszu (bez podłączonych kabli/sznurków).
 • Wszystkie materiały otrzymane od administratora ośrodka należy zwrócić po zakończeniu egzaminu. W trakcie trwania egzaminu administrator ośrodka wyda kandydatowi nowe kartki brudnopisu dopiero wtedy, kiedy ten zwróci zużyte.
 • Lekkie sztuki odzieży zdjęte dla wygody, takie jak swetry, marynarki, apaszki itp. należy powiesić na swoim krześle; nie należy kłaść ich na kolanach ani na komputerze. Zabrania się wnoszenia do pomieszczenia egzaminacyjnego odzieży wierzchniej takiej jak płaszcze, kurtki, peleryny przeciwdeszczowe itp.
 • Surowo zabronione jest rozmawianie w pomieszczeniu egzaminacyjnym z innymi kandydatami, a także spoglądanie na ich ekrany, materiały egzaminacyjne lub notatki.

 

Uwaga: W przypadku konfliktu interesów pierwszeństwo mają zasady postępowania klienta / organizatora egzaminu.

 

Zastrzeżenie prawne: Regulamin ten został sporządzony przez firmę Prometric. EPSO nie odpowiada za jego treść. Treść regulaminu może zostać zmieniona.