Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

W jaki sposób komisja konkursowa zdecyduje, ile punktów przyzna za każdą odpowiedź udzieloną w zakładce „Talent Screener” (ocena zdolności)?

Przed rozpoczęciem procesu naboru komisja konkursowa przyjmuje, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, obiektywne kryteria oceny.

Liczba przyznanych następnie punktów zależy od tego, w jakim stopniu zdaniem komisji konkursowej informacje zawarte w zgłoszeniu spełniają kryteria podane w formularzu oceny.