Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Jak wyglądają instrukcje dotyczące zdawania testów komputerowych?

Question categories:

Sprawdź w ogłoszeniu o konkursie albo w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania dotyczącym procedury naboru, w której bierzesz udział, z ilu pytań składają się testy, jak długo będą trwać i ile punktów jest wymagane do ich zaliczenia.

Przyjazd do ośrodka egzaminacyjnego:

Adres ośrodka egzaminacyjnego wyświetla się po kliknięciu na link w potwierdzeniu rezerwacji. Potwierdzenie to znajdziesz na swoim koncie EPSO po dokonaniu rezerwacji. Do ośrodka należy przybyć co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną testu. Jeśli się spóźnisz lub nie stawisz na test, nie gwarantujemy dostępności wolnych terminów.
Przed udaniem się do ośrodka egzaminacyjnego warto zapoznać się z odpowiedzią na pytanie Jakich zasad należy przestrzegać w ośrodkach egzaminacyjnych, w których odbywają się testy komputerowe? 

W przypadku testów wielokrotnego wyboru:

Zostanie Ci wskazane pierwsze wolne miejsce. Jeżeli przyjedziesz wcześniej, niewykluczone, że będziesz miał możliwość przystąpienia do testów przed wyznaczoną godziną. W przypadku wystąpienia ponad 30-minutowego opóźnienia wynikłego z powodów niezależnych od firmy przeprowadzającej testy, na przykład z powodu problemów technicznych, możesz zwrócić się do ośrodka egzaminacyjnego o zmianę terminu na inny.

Test studium przypadku, test pisemny dotyczący dziedziny konkursu lub testy tłumaczenia pisemnego:

Kandydaci, którzy zdają te testy, powinni przewidzieć na pobyt w ośrodku egzaminacyjnym więcej czasu na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych opóźnień. W zależności od charakteru problemu zaplanowany termin przystąpienia do egzaminu może zostać przesunięty, w wyjątkowych przypadkach nawet o kilka godzin. Dalsze instrukcje zostaną w razie potrzeby podane na miejscu – w ośrodku egzaminacyjnym.

Kontrola tożsamości:

Do ośrodka egzaminacyjnego należy przynieść:

  • wydruk potwierdzenia rezerwacji, które przyszło na konto EPSO,
  • ważny dokument potwierdzający Twoją tożsamość, z aktualnym zdjęciem i podpisem, na przykład: paszport, krajowy dowód osobisty, prawo jazdy ze zdjęciem, krajowy lub regionalny dokument pobytowy, wojskowy dokument tożsamości,
  • jeśli dokument tożsamości ze zdjęciem nie zawiera podpisu, należy okazać też inny dokument potwierdzający tożsamość, opatrzony podpisem, jak na przykład prawo jazdy bez zdjęcia, karta bankowa lub karta kredytowa.

Dane osobowe widniejące na wyżej wymienionych dokumentach muszą być identyczne z danymi podanymi na koncie EPSO.

Rozpoczęcie testów:

Uwaga: zmiana przydzielonego stanowiska komputerowego nie będzie możliwa.

 

Po rozpoczęciu testu zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojego imienia i nazwiska. Jeśli imię i nazwisko na ekranie są nieprawidłowe, należy wcisnąć przycisk „No” (Nie) i niezwłocznie powiadomić osobę nadzorującą.
Wszystkie instrukcje podczas testów, w tym także prezentacja, ekrany z informacjami wstępnymi i ankieta, będą zazwyczaj w Twoim drugim języku. W przypadku konkursów dla lingwistów może to być inny język.
Testy będziesz zdawać w językach wybranych przez siebie w zgłoszeniu. Możesz sprawdzić, jakie to języki, w zgłoszeniu na swoim koncie EPSO. Uwaga: po wysłaniu formularza wniosku nie można już zmienić wskazanych języków. 
Każdemu kandydatowi zostaną udostępnione wymienione poniżej przedmioty i urządzenia: 

  • tablica na notatki
  • marker
  • mysz dla osoby praworęcznej
  • WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU testów w ramach procedury naboru CAST/P: kalkulator kieszonkowy z podstawowymi funkcjami (jak na zdjęciach poniżej lub podobny, w zależności od lokalizacji ośrodka egzaminacyjnego) Ponieważ używane są kalkulatory uproszczone, nie będziemy już udostępniać instrukcji obsługi kalkulatora. To kandydat odpowiada za upewnienie się przed rozpoczęciem testów, że kalkulator działa (obejmuje to wyczyszczenie pamięci).
  • kalkulator dostępny na ekranie (zobacz zdjęcie 4 poniżej) – w przypadku testów badających operowanie danymi liczbowymi
  • jednorazowe zatyczki do uszu (na życzenie)
  • nauszniki przeciwhałasowe umieszczone na ściankach oddzielających stanowiska komputerowe lub udostępniane na życzenie.

Przed przystąpieniem do testu sprawdź, czy wszystkie przedmioty i urządzenia działają poprawnie. Prośby o pomoc należy podczas testów sygnalizować osobie nadzorującej przez podniesienie ręki.

calculator_1.jpg

Calculator picture

calculator_2.png

Calculator picture

calculator_3.jpg

Calculator picture

calculator2.png

Calculator picture

Prezentacja:

Testy poprzedza 5- lub 10-minutowa (w zależności od testu) prezentacja pokazująca, w jaki sposób poruszać się po ekranie i udzielać odpowiedzi.
Ponieważ przebieg testu i sposób nawigacji są w tej prezentacji szczegółowo wyjaśnione, EPSO uznaje, że kandydaci rozumieją, jak należy korzystać z dostępnych funkcji, i nie przyjmuje żadnych skarg w tym zakresie.
W przypadku niektórych pytań może być konieczne przewinięcie strony w dół, aby wyświetlić pełną treść pytania i wszystkie odpowiedzi. Po zapoznaniu się z prezentacją kliknij na przycisk „END”, aby rozpocząć udzielanie odpowiedzi.

Przerwy i zakończenie testów:

Powinieneś rozwiązać wszystkie testy.
Czasami w określonym momencie przewidziana jest podczas testów nieobowiązkowa przerwa. Dokładny czas takiej przerwy zostanie podany w zaproszeniu.
Uważaj, aby nie kliknąć przypadkowo na przycisk kończący przerwę („END”), gdyż spowoduje to rozpoczęcie kolejnego testu.
Jeśli opuścisz pomieszczenie egzaminacyjne w innym momencie testu niż zaplanowana przerwa, nie zostanie Ci doliczony żaden dodatkowy czas.
W przypadku niektórych testów jeśli skończysz wcześniej, możesz opuścić pomieszczenie egzaminacyjne po zgłoszeniu tego osobie nadzorującej.
Przy każdym wejściu do pomieszczenia egzaminacyjnego i wyjściu z niego kandydaci muszą się podpisać.

Ankieta:

Po zakończeniu testów (z wyjątkiem symulacji typu e-tray) zostaniesz poproszony o wypełnienie 5-minutowej, nieobowiązkowej ankiety dotyczącej przebiegu testów. Ankieta nie służy do zgłaszania uwag i spostrzeżeń dotyczących kwestii technicznych ani zwracania się o unieważnienie pytań (zob. najczęściej zadawane pytania). Ankieta nie jest oceniana.

Po testach:

Po zakończeniu testów możesz poprosić w ośrodku egzaminacyjnym o wydanie Ci zaświadczenia o udziale w testach.
Ośrodki egzaminacyjne nie informują o wynikach testów.
Po zakończeniu okresu przeprowadzania testów wyniki są przetwarzane przez firmę Prometric, wysyłane do EPSO i zatwierdzane przez komisję konkursową na specjalnym posiedzeniu. Procedura ta trwa zwykle kilka tygodni.
W razie wystąpienia takiej potrzeby okres przeprowadzania testów może zostać przedłużony.