Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι διαδικασίες επιλογής για απασχόληση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ ποικίλλουν ανάλογα με τις κατηγορίες προσωπικού για τις οποίες υποβάλλουν αίτηση οι υποψήφιοι/-ες.

Διαβάστε τις ενότητες που ακολουθούν για να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε κατηγορία. Σε γενικές γραμμές, ιδίως όσον αφορά το μόνιμο προσωπικό, υπεύθυνη για την επιλογή είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τη σελίδα μας για τις δοκιμασίες της EPSO, όπου μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των δοκιμασιών μας και να αποκτήσετε μια εικόνα των δεξιοτήτων που ενδεχομένως χρειάζεται να αναπτύξετε ώστε να επιτύχετε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς και τη σελίδα «Συχνές ερωτήσεις» της EPSO. Μάθετε περισσότερα για τα προφίλ σταδιοδρομίας στην ΕΕ της EPSO και τις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης.

Μόνιμο προσωπικό

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επιλέγουν μόνιμο προσωπικό μέσω γενικών διαγωνισμών που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας.

Κάθε γενικός διαγωνισμός συνοδεύεται από προκήρυξη διαγωνισμού, στην οποία παρέχονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με το ζητούμενο προφίλ εργασίας, τα καθήκοντα, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη διαδικασία επιλογής.

Για να υποβάλουν αίτηση, όλοι/-ες οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό EPSO, ο οποίος αποτελεί το κύριο εργαλείο μέσω του οποίου λαμβάνουν ειδοποιήσεις και ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας επιλογής.

Για κάθε διαγωνισμό ορίζεται εξεταστική επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των υποψηφίων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Υπάρχουν δύο είδη διαγωνισμών, οι διαγωνισμοί γενικών καθηκόντων και οι διαγωνισμοί ειδικών καθηκόντων, οι οποίοι ανακοινώνονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Οι διαγωνισμοί γενικών καθηκόντων είναι ανοικτοί σε πτυχιούχους από όλους τους τομείς και δεν απαιτείται επαγγελματική πείρα. Οι επιτυχόντες/-ούσες μπορούν να προσληφθούν ως διοικητικοί/-ές υπάλληλοι στον βαθμό AD 5.

Οι διαγωνισμοί ειδικών καθηκόντων αφορούν συγκεκριμένους τομείς και γενικά απαιτείται επαγγελματική πείρα για τα περισσότερα προφίλ. Είναι ανοικτοί τόσο σε πτυχιούχους όσο και σε μη πτυχιούχους. Οι επιτυχόντες/-ούσες μπορούν να προσληφθούν ως διοικητικοί/-ές υπάλληλοι στον βαθμό AD 6 ή ως βοηθοί στον βαθμό AST 3, ή σε υψηλότερο βαθμό.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει αρκετά στάδια, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει διάφορες δοκιμασίες και άλλες μεθόδους αξιολόγησης των βασικών ικανοτήτων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων:

Διαγωνισμοί γενικών καθηκόντων

 • Δοκιμασίες δεξιοτήτων κατανόησης (κατανόηση κειμένου, ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς και κατανόηση αφηρημένων εννοιών)
 • Δοκιμασία γνώσης της ΕΕ
 • Δοκιμασία ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Γραπτή δοκιμασία

Διαγωνισμοί ειδικών καθηκόντων

 • Δοκιμασίες δεξιοτήτων κατανόησης (κατανόηση κειμένου, ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς και κατανόηση αφηρημένων εννοιών)
 • Δοκιμασία σχετική με τον τομέα
 • Γραπτή δοκιμασία
   

Όλες οι δοκιμασίες θα διεξάγονται αποκλειστικά διαδικτυακά, με τη χρήση δοκιμασιών με εξ αποστάσεως επιτήρηση, σε μία μόνο ημέρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμασίες της EPSO, επισκεφθείτε την ειδική σελίδα.

Η διαδικασία επιλογής αποσκοπεί στην κατάρτιση πίνακα επιτυχόντων/-ουσών.

Όταν προκύπτουν ανάγκες πρόσληψης, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αναζητούν κατάλληλους/-ες υποψήφιους/-ες στον πίνακα επιτυχόντων/-ουσών και καλούν σε συνέντευξη τους/τις καταλληλότερους/-ες για την πλήρωση της κενής θέσης.

Ανάλογα με τον διαγωνισμό, η διαδικασία επιλογής για μόνιμο προσωπικό της ΕΕ μπορεί να διαρκέσει από λίγους έως αρκετούς μήνες.

Μπορείτε επίσης να μάθετε περισσότερα για τις δοκιμασίες της EPSO, συμπεριλαμβανομένης της σελίδας «Δοκιμασίες EPSO: μύθοι και πραγματικότητα», στην ενότητα «Συχνές ερωτήσεις».

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται με δύο τρόπους:

1) Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST (CAST Permanent) 

Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι μπορούν να προσληφθούν μέσω της μόνιμης διαδικασίας επιλογής CAST

Η λέξη CAST είναι το ακρωνύμιο του «Contract Agents Selection Tool / Εργαλείου Επιλογής Συμβασιούχων Υπαλλήλων», ενώ μόνιμη σημαίνει ότι είναι αορίστου χρόνου, χωρίς προθεσμία υποβολής αίτησης.

Στη σελίδα «Θέσεις εργασίας» μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της μόνιμης διαδικασίας επιλογής CAST για θέσεις στους τομείς των οικονομικών, των πολιτικών υποθέσεων / πολιτικών της ΕΕ, θέσεις για γραμματείς και υπάλληλους γραφείου, θέσεις στους τομείς της τεχνολογίας πληροφοριών, του δικαίου και της επικοινωνίας, για να αναφέρουμε μερικά μόνο παραδείγματα. Οι αιτούντες θα πρέπει να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες.   

Η διαδικασία απαιτεί τη δημιουργία λογαριασμού EPSO και την εισαγωγή προσωπικών και επαγγελματικών πληροφοριών καθώς και πληροφοριών σχετικά με σπουδές στη βάση δεδομένων CAST.

Η υποβολή αίτησης για τη μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST δεν σημαίνει ότι οι υποψήφιοι/-ες θα κληθούν αυτόματα να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες. 

Όποτε προκύπτουν ανάγκες πρόσληψης, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ μπορούν να πραγματοποιούν αναζήτηση στη βάση δεδομένων CAST και να επιλέγουν περιορισμένο αριθμό υποψηφίων των οποίων οι δεξιότητες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης εργασίας.

Οι υποψήφιοι/-ες που προεπιλέγονται θα κληθούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες που διοργανώνει η EPSO: δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι οποίες περιλαμβάνουν δοκιμασίες κατανόησης κειμένου, ευχέρειας σε αριθμητικούς υπολογισμούς και κατανόησης αφηρημένων εννοιών· δοκιμασία ικανοτήτων (γνώσεων στον τομέα εξειδίκευσης των υποψηφίων) ή δοκιμασία γλωσσικής κατανόησης (για θέσεις γλωσσομαθών).  Εν αναμονή των προσαρμογών στο σύστημα δοκιμασιών, η EPSO θα είναι υπεύθυνη μόνο για τη διοργάνωση των δοκιμασιών κατανόησης, αλλά όχι για τις δοκιμασίες ικανοτήτων. Οι υπηρεσίες πρόσληψης των θεσμικών οργάνων της ΕΕ θα προσαρμόσουν αναλόγως τη διαδικασία επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων και θα ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες τους για την εφαρμοστέα διαδικασία.

Όσοι/Όσες επιτύχουν στις δοκιμασίες μπορούν να κληθούν σε συνέντευξη και ενδεχομένως να προσληφθούν.

Μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία στη σελίδα για τη μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST, μέσω της οποίας μπορείτε να υποβάλετε απευθείας αίτηση.  

 

2) Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Ad hoc θέσεις εργασίας

Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ μπορούν επίσης να προσλαμβάνουν συμβασιούχους υπαλλήλους για την πλήρωση συγκεκριμένων θέσεων, όποτε προκύπτει ανάγκη. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητηθεί από εμπειρογνώμονες να καλύψουν διάφορες θέσεις, από θέσεις βοηθών στον τομέα των χρηματοοικονομικών έως θέσεις κοινωνικών επιστημόνων, διαχειριστών ιστοτόπου και μηχανικών κυβερνοασφάλειας, για να αναφέρουμε απλώς μερικές. 

Σε αντίθεση με τη μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST, για κάθε θέση εργασίας ορίζεται προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την αίτηση, τη διαδικασία πρόσληψης και όλες τις άλλες λεπτομέρειες.

Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ δημοσιεύουν ad hoc θέσεις εργασίας συμβασιούχων υπαλλήλων και καθορίζουν τις δικές τους διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και πρόσληψης

Μπορείτε να βρείτε διαθέσιμες θέσεις εργασίας συμβασιούχων υπαλλήλων στη σελίδα μας «Θέσεις εργασίας». 

Έκτακτοι/-ες υπάλληλοι

Οι έκτακτοι/-ες υπάλληλοι προσλαμβάνονται για να αντικαταστήσουν μόνιμους/-ες υπαλλήλους ή να ενισχύσουν ορισμένες υπηρεσίες, συνήθως για περιορισμένο χρονικό διάστημα

Ενδέχεται να χρειαστούν έκτακτοι/-ες υπάλληλοι για διάφορα καθήκοντα, όπως, μεταξύ άλλων, κοινωνικοί/-ές επιστήμονες, διαχειριστές/-τριες έργων, μεταφραστές/-τριες, επιστημονικοί/-ές αναλυτές/-τριες, προγραμματιστές/-τριες. 

Τα προσλαμβάνοντα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ μπορούν να δημοσιεύουν τις κενές θέσεις για έκτακτους/-ες υπαλλήλους στη σελίδα της EPSO για ευκαιρίες απασχόλησης και να διοργανώνουν τα ίδια τη διαδικασία επιλογής.

Ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες που προκύπτουν σε μια δεδομένη στιγμή, ενδέχεται να αναθέσουν τη διοργάνωση της διαδικασίας επιλογής στην EPSO. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία επιλογής συνοδεύεται από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με το ζητούμενο προφίλ εργασίας, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις δοκιμασίες.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες θέσεις στους ιστότοπους με τις κενές θέσεις εργασίας των θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ.
 

Αποσπασμένοι/-ες εθνικοί/-ές εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ)

Οι αποσπασμένοι/-ες εθνικοί/-ές εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ) είναι ειδικευμένοι/-ες δημόσιοι/-ες υπάλληλοι από κράτη μέλη της ΕΕ οι οποίοι/-ες προσφέρουν την εμπειρογνωσία τους στην ΕΕ για καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ τους/τις προσλαμβάνουν όποτε χρειάζονται προσωπικό που να διαθέτει τις μοναδικές δεξιότητες των ΑΕΕ, στον τεχνικό, νομικό, χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και στον τομέα της ασφάλειας, μεταξύ πολλών άλλων.  

Οι θέσεις ΑΕΕ δημοσιεύονται συχνά στη σελίδα της EPSO για ευκαιρίες απασχόλησης. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής, τους όρους απόσπασης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη φύση των καθηκόντων περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη προκήρυξη κενής θέσης. 

Τα προσλαμβάνοντα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ είναι υπεύθυνα για τις δικές τους διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και πρόσληψης. 

Επικοινωνήστε με τη μόνιμη αντιπροσωπεία της χώρας σας στην ΕΕ για να ενημερωθείτε σχετικά με τις τρέχουσες δυνατότητες.

Άλλες συμβάσεις

Προσωρινοί υπάλληλοι

   Οι προσωρινοί υπάλληλοι προσλαμβάνονται από γραφεία προσωρινής απασχόλησης για την εκτέλεση καθηκόντων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε προσωρινή βάση. Δεν αποτελούν μέλη του προσωπικού της ΕΕ.

   Οι προσωρινοί υπάλληλοι ασκούν διάφορα χειρωνακτικά, τεχνικά και άλλα ειδικά καθήκοντα.

   Γραφεία απασχόλησης στις Βρυξέλλες  
    
      Randstad 
      Rue des Princes 8-10
      1000 Bruxelles
      Τηλ.: +32 2 643 4790
      Ηλ. ταχυδρομείο: inhouse_1230@randstad.be
      Ιστότοπος: www.randstad.be

      Start People
      Rue Royal, 153
      1210 Brussels
      Τηλ.: +32 2 212 1920
       Ηλ. ταχυδρομείο: eu@startpeople.be

      DAOUST
      Galerie de la porte Louise 203/5
      1050 Bruxelles
      Τηλ.: +32 2 513 14 14 
      Ηλ. ταχυδρομείο: publicsector@daoust.be
      Ιστότοπος: www.daoust.be

   Γραφεία απασχόλησης στο Λουξεμβούργο

      Randstad
      5, Rue des primeurs
      L-2361 Strassen
      Luxembourg

      ADECCO Luxembourg S.A.
      5, Rue des Mérovingiens
      L-8070 Bertrange
      Luxembourg

Εμπειρογνώμονες της ΕΕ

  Οι εμπειρογνώμονες σε έναν τομέα πολιτικής της ΕΕ μπορούν να εγγραφούν σε βάση δεδομένων εμπειρογνωμόνων, την οποία διατηρούν τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ.

  Στη συνέχεια, οι εγγεγραμμένοι/-ες εμπειρογνώμονες μπορούν να προσληφθούν για συγκεκριμένα καθήκοντα, ανάλογα με τις ανάγκες.

  Μάθετε πώς μπορείτε να γίνετε εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε την υπηρεσία παροχής πληροφοριών στον τομέα της κοινοτικής έρευνας και ανάπτυξης (CORDIS).

 

Κοινοβουλευτικοί βοηθοί

  Οι κοινοβουλευτικοί βοηθοί συνεργάζονται άμεσα με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους συνδράμουν στο έργο τους, ασκώντας μεγάλο αριθμό καθηκόντων. Οι βοηθοί τοποθετούνται σε θέσεις στις Βρυξέλλες, το Στρασβούργο ή το Λουξεμβούργο.

  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τους ιστότοπους των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πληροφορίες σχετικά με τις δικές τους διαδικασίες πρόσληψης.

 

Εξωτερικοί/-ές μεταφραστές/-τριες και διερμηνείς

  Στα θεσμικά όργανα της ΕΕ προβλέπεται εργασία για εξωτερικούς/-ές μεταφραστές/-τριες και διερμηνείς.

  Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να εργαστείτε ως εξωτερικός/-ή μεταφραστής/-τρια:

 • για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών.
 • για το Δικαστήριο, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τις προκηρύξεις διαγωνισμών.

  Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε ως εξωτερικός/-ή διερμηνέας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, παρακαλείστε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα «Διερμηνεία για την Ευρώπη».

 

Προσωπικό συντήρησης και εστίασης

   Οι υπάλληλοι συντήρησης και εστίασης προσλαμβάνονται μέσω εξωτερικών εργοληπτικών εταιρειών.

   Οι συμβάσεις αυτές ανατίθενται μέσω ανοικτών διαδικασιών υποβολής προσφορών.

 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στη σελίδα «Χρηματοδότηση και προσκλήσεις υποβολής προσφορών της ΕΕ». Μπορείτε να βρείτε ορισμένες από αυτές τις θέσεις στη σελίδα της EPSO για τις ευκαιρίες απασχόλησης.