Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Θεσμικά όργανα της ΕΕ

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ βρίσκονται στο επίκεντρο του συστήματος της ΕΕ. Δημιουργήθηκαν από τις εθνικές κυβερνήσεις για να τις βοηθήσουν να επιτύχουν τους στόχους που θέτουν στις ιδρυτικές συνθήκες και αποτελούν τα κύρια όργανα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η EPSO επιλέγει υποψήφιες και υποψήφιους για τα ακόλουθα θεσμικά όργανα της ΕΕ: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ).

Location
Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)