Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πλαίσιο ικανοτήτων της EPSO

Η EPSO δημοσίευσε το νέο της πλαίσιο ικανοτήτων στις αρχές του 2022. Το νέο αυτό πλαίσιο ικανοτήτων θα αρχίσει να χρησιμοποιείται το 2023.Το πλαίσιο ικανοτήτων καθορίζει τις ικανότητες που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας και παρέχει διαφανείς πληροφορίες για τη διαδικασία επιλογής, αποσαφηνίζοντας τα προσδοκώμενα προσόντα που οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν κατά τη διάρκεια των σχετικών δοκιμασιών του διαγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, από το 2010, η EPSO χρησιμοποιεί ένα πλαίσιο ικανοτήτων αποτελούμενο από 8 γενικές ικανότητες. Ωστόσο, οι ανάγκες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ έχουν εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Η επανεξέταση του πλαισίου ικανοτήτων αποτέλεσε προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας διαφοροποιημένης δεξαμενής ταλέντων που μπορούν να καλύπτουν αποτελεσματικά τις ανάγκες των θεσμικών οργάνων και να αντικατοπτρίζουν τις νέες εξελίξεις στη σημερινή αγορά εργασίας.

Έχετε υπόψη ότι, εκτός από τις γενικές ικανότητες, για τα πιο εξειδικευμένα προφίλ, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αναζητούν υποψήφιους/-ες με προσόντα υψηλού επιπέδου στον τομέα εμπειρογνωσίας τους. Πληροφορίες για τις σχετικές με τον τομέα ικανότητες, καθώς και για τις δοκιμασίες αξιολόγησης τόσο των γενικών όσο και των σχετικών με τον τομέα ικανοτήτων, περιλαμβάνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Δείτε παρακάτω τις γενικές ικανότητες και τις βάσεις.