Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Jak podat přihlášku

Výběrová řízení na pracovní místa v orgánech a institucích EU se liší podle kategorií zaměstnanců, do nichž se uchazeči hlásí.

Podrobné informace o každé kategorii najdete v níže uvedených sekcích. Obecně, zejména pokud se jedná o stálé zaměstnance, je za výběr uchazečů odpovědný Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO).

Můžete se také podívat na stránky s testy EPSO, kde získáte představu o tom, jaké dovednosti budete případně potřebovat, abyste ve výběrovém řízení uspěli.

Další informace najdete ve služebním řádu nebo si také můžete projít časté otázky kladené úřadu EPSO. Informace o profesních profilech v EU a aktuální pracovní příležitosti

Stálí zaměstnanci

The EU institutions select permanent staff through open competitions advertised on our website page.

A Notice of Competition accompanies each open competition, providing all details about the job profile sought, duties, eligibility criteria and selection procedures.

All applicants must create an EPSO account, the main tool to receive notifications and communications during a selection procedure.

A Selection Board, appointed for each competition, is responsible for evaluating candidates throughout the process.

Competitions are announced in all EU official languages. There are several steps to a selection procedure, each with a variety of tests and other methods assessing core competencies and professional skills:

  • Talent screener, for specialist competitions. Candidates are asked to list all their professional skills, experience and qualifications, which will then be assessed by the Selection Board.
  • Assessment centre, the final stage for the testing of general and field-related competencies. Through various tests, Selection Board members evaluate skills such as analysis and problem-solving, communicating, prioritising and organising, delivering quality and results, and others.

The selection procedure is designed to establish a reserve list of successful candidates.

Whenever recruitment needs arise, the EU institutions search for suitable candidates in the reserve list and invite the ones who best fit the vacant position to a job interview.

Depending on the competition, a selection procedure for permanent EU staff may last from a few up to several months.

You can also find out more about EPSO tests, including "EPSO tests: myths and facts", in our FAQs section.

Smluvní zaměstnanci

Nábor smluvních zaměstnanců probíhá dvěma způsoby:

1) Smluvní zaměstnanci – CAST Permanent (časově neohraničená řízení) 

Nábor smluvních zaměstnanců může probíhat prostřednictvím časově neohraničeného výběrového řízení – tzv. CAST Permanent

Zkratka CAST znamená v angličtině nástroj pro výběr smluvních zaměstnanců a Permanent znamená, že je celý proces časově neomezený, tzn. bez konkrétní lhůty pro podávání přihlášek.

Na našich stránkách věnovaných pracovním příležitostem najdete například časově neomezenou výzvu k vyjádření zájmu pro obory, jako jsou finance, politické záležitosti / politika EU, informační technologie, právo či komunikace. Uchazeči se musí řídit pokyny, které jsou ve výzvě uvedeny.   

V rámci řízení je třeba si vytvořit tzv. účet EPSO a vložit informace o své osobě, praxi a vzdělání do databáze CAST.

Podání přihlášky do výběrového řízení CAST Permanent neznamená, že uchazeči budou automaticky pozváni k testům. 

Kdykoli potřebují orgány, instituce a ostatní subjekty EU nové zaměstnance, mohou v databázi CAST vyhledávat a vybrat omezený počet uchazečů, jejichž dovednosti odpovídají požadavkům na dané pracovní místo.

Tito předběžně vybraní uchazeči budou pozváni k testům organizovaným úřadem EPSO. Jedná se o testy na počítači s výběrem správné odpovědi, které sestávají z verbálního, numerického a abstraktního uvažování, test kompetencí (znalost v oboru specializace) nebo test jazykového porozumění (pro lingvisty).  Dokud nebudou dokončeny úpravy testovacího systému, bude úřad EPSO odpovědný pouze za organizaci testů ověřujících uvažování, nikoli však za testy ověřující kompetence. Náborové útvary orgánů EU odpovídajícím způsobem upraví řízení na výběr smluvních zaměstnanců a budou informovat ostatní útvary o příslušném postupu.

Ti, kteří v testech uspějí, mohou být pozváni na pohovor a nakonec přijati do pracovního poměru.

Další informace najdete na stránkách CAST Permanent, kde můžete také přímo podat přihlášku.  

 

2) Smluvní zaměstnanci – volná pracovní místa ad hoc

V případě potřeby mohou orgány, instituce a ostatní subjekty EU rovněž nabírat smluvní zaměstnance na konkrétní pracovní místa. V tomto případě mohou odborníci pracovat v různých funkcích jako finanční asistenti, webmasteři nebo třeba inženýři pro kybernetickou bezpečnost. 

Na rozdíl od CAST Permanent má každé oznámení výběrového řízení na volné pracovní místo lhůtu pro podání přihlášky a obsahuje informace o přihlášce, výběrovém řízení a další podrobnosti.

Volná pracovní místa ad hoc pro smluvní zaměstnance zveřejňují orgány, instituce a ostatní subjekty EU přímo a stanovují také vlastní postupy podávání přihlášek a náboru zaměstnanců

Volná pracovní místa pro smluvní zaměstnance najdete na našich stránkách věnovaných pracovním příležitostem

Dočasní zaměstnanci

Dočasní zaměstnanci jsou přijímáni v případě, že je třeba zajistit zástup za stálé úředníky nebo personálně posílit některé oddělení. Tito pracovníci jsou zpravidla zaměstnáni na dobu určitou. 

Může se jednat o různé pracovní pozice, například post projektového manažera, sociologa, překladatele, vědeckého analytika, pracovníka odpovědného za přípravu programu atp. 

Orgány, instituce a jiné subjekty EU, které mají o dočasné zaměstnance zájem, mohou tato volná místa zveřejnit na stránkách úřadu EPSO věnovaných pracovním příležitostem a zorganizovat vlastní výběrové řízení.

V závislosti na tom, jaké má daná instituce v daný okamžik personální potřeby, může organizaci výběrového řízení delegovat na úřad EPSO. V takovém případě je výběrové řízení doprovázeno výzvou o vyjádření zájmu, která obsahuje podrobnosti o požadovaném pracovním profilu, kritériích způsobilosti a příslušné testy.

Další volné pozice v evropských institucích najdete na stránkách s volnými pracovními místy jednotlivých organizací.
 

Vyslaní národní odborníci

Vyslaní národní odborníci jsou kvalifikovaní státní úředníci z členských států EU, kteří do evropských institucí přinášejí své odborné znalosti, a to v rámci umístění na pevně stanovenou dobu.

Orgány a agentury EU je zaměstnávají v případě, že potřebují zaměstnance se specifickými znalostmi a dovednostmi, které národní odborníci nabízejí. Může se jednat o dovednosti z technické, bezpečnostní, právní, finanční i jiné oblasti.

Pozice pro vyslané národní odborníky se zpravidla publikují na stránce úřadu EPSO věnované pracovním příležitostem. Veškeré podrobnosti týkající se výběrového řízení, podmínek vyslání, kritérií způsobilosti a pracovní náplně jsou uvedeny v příslušném oznámení o volném pracovním místě. 

Orgány, instituce a jiné subjekty EU se při náboru zaměstnanců řídí svými vlastními postupy. 

V případě zájmu o informace o aktuálních příležitostech se obracejte na stálé zastoupení své země při EU.

Další pracovní příležitosti
  • Prozatímní pracovníci

Prozatímní pracovníci jsou najímáni agenturami, které zprostředkují dočasné zaměstnání v evropských institucích, a to vždy na výkon určité pracovní pozice na dobu určitou. Tito pracovníci tedy nemají status zaměstnanců EU.

Jejich pracovní náplň zahrnuje manuální, technické a jiné specifické úkoly.

Agentury v Bruselu

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Brusel
Telefon: +32 (0) 2 643 4790
E-mail: inhouse_1230@randstad.be
Internetové stránky: www.randstad.be

Start People
Rue Royal, 153
1210 Brusel
Telefon: +32 (0) 2 212 1920
E-mail: eu@startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Brusel
Telefon: +32 (0) 2 513 14 14
E-mail: publicsector@daoust.be
Internetové stránky: www.daoust.be

 

Agentury v Lucembursku

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Lucembursko

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Lucembursko

 

  • Odborníci EU

Pokud jste odborníkem na některou z oblastí politiky EU, můžete se zaregistrovat do expertní databáze spravované některým evropským orgánem či agenturou.

Zaregistrovaní odborníci pak mohou být podle potřeby přijati na výkon specifických úkolů.

Zde se dozvíte více o tom, jak se stát odborníkem Evropské komise.

Další informace získáte na stránkách Informační služby Společenství pro výzkum a vývoj(CORDIS).

 

  • Parlamentní asistenti

Parlamentní asistenti pracují přímo s poslanci Evropského parlamentu, kterým pomáhají při výkonu jejich pracovních povinností. Náplň jejich práce je různorodá. Mohou být umístěni v Bruselu, Lucemburku nebo Štrasburku.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropského parlamentu.

Více se o náboru parlamentních asistentů dozvíte na stránkách jednotlivých politických skupin Evropského parlamentu.

 

  • Externí překladatelé a tlumočníci (freelancers)

Jako externí pracovníci mohou pro instituce EU pracovat překladatelé a tlumočníci.

Máte zájem o práci externího překladatele?

  • Evropská komise zveřejňuje příslušné informace v sekci nabídková řízení.
  • O možnostech spolupráce se Soudním dvorem se dozvíte na jeho internetových stránkách v sekci věnované oznámení o zahájení zadávacího řízení.

Pracovní místa pro externí tlumočníky nabízí Evropská komise, Evropský parlament a Evropský soudní dvůr. Více informací najdete na stránkách Interpreting for Europe.

 

  • Zaměstnanci jídelen a údržby

Pracovníci v oblasti údržby a personál jídelen jsou najímáni prostřednictvím externích společností.

Smlouvu na tuto pozici lze získat prostřednictvím otevřených nabídkových řízení.

Další informace získáte na stránce věnované financování a nabídkovým řízením EU.